Algemeen

In dit algemene deel van de website van onze kerk vertellen wij u meer over de praktische zaken bij onze vieringen. Verder treft u enkele handige adressen aan, leest u meer over het kerkelijk bureau en over de verhuur van onze ruimten.

Gebruiksplan v1.0
In haar vergadering van oktober heeft de kerkenraad van de PGSP het gebruiksplan versie 1.0 vastgesteld. Dit gebruiksplan is opgesteld om te voldoen aan de richtlijnen en regelgeving omtrent hoe wij als PGSP omgaan met de Covid-19 situatie. We beschrijven hierin welke maatregelen we nemen om veilig gebruik te kunnen maken van ons Kerkelijk Centrum. Onder deze link kunt u desgewenst het document downloaden, het ligt echter ook ter inzage in het kerkgebouw zelf.

Classis Noord-Holland
De Protestantse Gemeente van Sint Pancras ressorteert onder de Classis Noord-Holland. Recent heeft het Moderamen van de Classis een nieuw Beleidsplan op schrift gesteld. In dat Beleidsplan staat een overzicht van wat de Classis is en waarvoor zij staat. Leidraad daarbij is de weg die onze kerk in Nederland is ingeslagen met “Kerk 2025”. De koers is en was duidelijk: concentratie op de inhoud van kerk zijn. Ook de classicale vergadering van Noord-Holland schaart zich achter deze hoofdlijn van “Kerk 2025”. Voor degene die het Beleidsplan Classis Noord-Holland 2019-2024 nader wil bestuderen is het toegankelijk via de link onder de cursieve tekst.

 

Enige informatie voor bezoekers van de kerkdiensten in de Witte kerk en in de Regenboog:

Gasten of belangstellende bezoekers van onze kerkdienst zijn van harte welkom!

Aanvang kerkdiensten:
Gewoonlijk vindt de kerkdienst plaats om 10.00 uur op de zondagmorgen. Soms is er ’s avonds dienst; zie voor de precieze data de agenda op deze website.

Bereikbaarheid:
Beide kerkgebouwen zijn te voet, met de fiets of met de auto goed bereikbaar. Fietsen en auto’s kunnen bij de kerkgebouwen of in de onmiddellijke omgeving worden geparkeerd.
Ook met openbaar vervoer zijn beide kerkgebouwen uitstekend te bereiken. Er is een bushalte binnen 50 meter van de kerk.
Beide kerkgebouwen zijn toegankelijk voor rolstoelen.
 
Gemeentezang en beamer
Tijdens de kerkdiensten wordt gezongen uit ‘Het Nieuwe Liedboek’ (2013). In het Kerkelijk Centrum De Regenboog wordt daarbij gebruik gemaakt van een beamer.
Op het scherm wordt globaal de gevolgde liturgie aangegeven. De te zingen liederen worden volledig getoond op het beamerscherm voorin de kerk, zodat iedereen de liederen kan meezingen; liedboeken zijn dus niet nodig. Indien de liedboeken toch gewenst zijn, b.v. bij een storing van de beamer, dan liggen de liedboeken bij de ingang van de kerkzaal gereed.
In de Witte Kerk is het om praktische redenen niet mogelijk een beamer te gebruiken. Daar worden de liederen tijdens de dienst gezongen uit het liedboek.
Voor beide kerken geldt, dat er soms liederen uit een andere bundel gezongen worden; die worden apart afgedrukt op de zondagsbrief.
 
Kerk-TV
Voor de mensen die de kerkdienst in KC De Regenboog niet kunnen bijwonen is er de mogelijkheid om via internet naar www.kerkdienstgemist.nl  te kijken en of te luisteren. Deze diensten zijn na afloop van de viering nog gedurende ca. 1 jaar via deze website ook te zien. Er worden geen opnames van individuele personen gemaakt. Bezoeker die niet in beeld willen komen kunnen plaatsnemen op de achterste 4 rijen van het centrale vak, voor de liturgische tafel. Zie hiervoor ook ons Privacy protocol


Kerkblad en andere informatie:
“Samenspraak” (het kerkblad) en andere informatie ligt bij de entree van het kerkgebouw uitgestald.
Alle mensen die binnenkomen worden verwelkomd door een gemeentelid, die u een zondagsbrief overhandigt met bijzonderheden over de dienst, collectes, kindernevendienst en actuele zaken; als er in de dienst een gedrukte liturgie gevolgd wordt, wordt ook die daarbij aangeboden.
Indien het bijwonen van de dienst aanleiding geeft tot vragen of opmerkingen, zal de dienstdoende ambtsdrager of een van de andere kerkbezoekers graag helpen. Natuurlijk is ook de predikant tot een gesprek bereid, en om vragen te beantwoorden.
 
Privacy protocol
De omgang met persoonlijke gegevens van gemeenteleden is aan regels gebonden. In de kerkorde is, rekening houdende met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, geregeld hoe met deze gegevens moet worden omgegaan De kerkelijke gemeenschap mag beschikken over persoonlijke gegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Concreet betekent dit dat zolang de informatie binnen de gemeente blijft deze informatie met elkaar mag worden gedeeld. In het kader hiervan heeft de kerkenraad van de PGSP in haar vergadering van 14 november het privacy protocol voor de gemeente vastgesteld. Aan de hand hiervan worden in de komende maanden ook de regels voor het uitzenden van de kerkdiensten via internet vastgesteld.
 
Zitplaatsen:
De zitplaatsen in de kerk zijn vrij. Desgewenst zijn kussens beschikbaar om het zitcomfort te verhogen.

Ringleiding:
Beide kerkgebouwen hebben een ringleiding voor mensen met een verminderd gehoor. De Witte Kerk is voorzien van een ringleiding, die de gehele kerk dekt. In de Regenboog is de dekking alleen in het centrale vak in de kerkzaal, voor de liturgische tafel

Koffiedrinken na de dienst:
Na de dienst is er koffie- of theedrinken, voor de kinderen is er limonade. In de Regenboog vindt dat plaats in de Voorhof achter de kerkzaal, in de Witte kerk vindt het plaats in de Rank, direct naast het kerkgebouw. Ook daar zijn gasten van harte welkom!

In onze kerkgebouwen bevindt zich een AED (Automatische Externe Defibrillator)
Dit apparaat kan redding brengen als een bezoeker van de kerkdienst een levensbedreigende hartritmestoornis krijgt. Iedere zondag zijn er mensen in de kerk aanwezig, die de AED kunnen bedienen.