Drie kerken overleg

In het afgelopen jaar is er een begin gemaakt met een voor­zichtig zoeken naar samenwer­king tussen de Trefpuntkerk, PGSP en de Allemanskerk. Een samenwerken dat niet gericht is op ‘schaalvergroting’, maar op het elkaar helpen om lokaal en vitaal gemeente te zijn. Be­vorderende factoren voor dit voorzichtig zoeken zijn: een gegroeid vertrouwen, praktische onderlinge hulp en een gedeelde identiteit. Dat is waardevol en een basis voor een samenwerking in coöperatief verband. Het vertrouwen in sa­menwerking is echter geen vanzelfsprekendheid, integendeel, want de praktijk leert dat dat vertrouwen langzaam gewonnen moet worden in contact tussen gemeenten. Veel voorkomend is de angst voor verlies aan zeggenschap en hui­ver om te verdwijnen in schaalvergroting.

De colleges van kerkrentmeesters van de drie kerken zullen elkaar binnenkort ontmoeten voor een eerste kennismaking, evenals de colleges van diakenen. Voor 2022 staan een aantal gezamenlijke diensten gepland. Het gaat dan om zondag 16 januari 2022 (gebed voor de eenheid) in de Allemanskerk en de Vre­deszondag 18 september in Kerkelijk Centrum de Regenboog.

Ook is het de bedoeling om gezamenlijk (met de Doopsgezinde kerk) op 26 mei de Hemelvaartsdienst te houden in de Koogerkerk.

 

Ga terug