ZWO

Wie
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking - ZWO-commissie genoemd - wordt gedragen door de Protestantse Gemeente van Sint Pancras.

Contactadres: 

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19,
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 564 12 02
E-mailadres: willem.vandoorn@pgsp.nlWaar
De ZWO-commissie richt zich met haar activiteiten op de leden van de Protestantse Gemeente van Sint Pancras. Zij vraagt daarbij aandacht voor projecten wereldwijd.


Wat
Onze commissie is een onderdeel van de Diaconie. Zij wil de aandacht van onze gemeenteleden vestigen op concrete hulp aan mensen in nood in binnen- en buitenland. Ook wil zij door voorlichting en bezinning (Vastentijd) een ieder laten zien in welke bevoorrechte positie wij ons in het algemeen bevinden en de Bijbelse verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Ons ijkpunt en onze inspiratie zijn daarbij de woorden van Jezus: Wat gij gedaan hebt aan de minste mijner Broeders, hebt gij aan mij ge­daan (Matt. 25 vers 40).

De commissie houdt zich bezig met het bewust maken en activeren van onze gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
1 keer per jaar wordt medegewerkt aan een themadienst.
Twee keer per maand is er verkoop van Fair-trade-produkten, n.l. in de Voorhof van de Regenboog en eenmaal in De Rank bij de Witte kerk.
De ZWO-commissie steunt o.a. projecten van Kerk in Actie, ICCO, Oikocredit, Amnesty International en projecten, aangedragen door gemeenteleden, zoals in 2012 en 2013  de Voedselbank Langedijk Geloof, Hoop en Liefde en in de 40-dagentijd Stichting Schoolproject Ethiopië.

Waarom
De ZWO-commissie activeert de kerkelijke gemeente tot het ondersteunen van acties en projecten.

Wanneer
De ZWO-commissie speelt in op landelijke en internationaal gerichte acties.

Wat was het fijn

dat we na een lange periode weer met de ZWO-tafel konden staan en daar op zondag 7 november weer diverse artikelen aan konden bieden. Deze kopen we tegenwoordig in bij de Wereldwinkel in Alkmaar, omdat de We­reldwinkel in Langedijk helaas de deuren heeft moeten sluiten. Maar ook in Alk­maar kunnen we gelukkig de gebruikelijke artikelen inkopen. Er werd die zondag goed verkocht en we hadden een mooie opbrengst, waarvoor onze dank. We zijn blij om zo een steentje bij te dragen aan eerlijke handel. Zondag 12 december hopen wij weer te kunnen staan, met deze keer prachtige kerstkaarten en kleine kerstpresentjes.

Een hartelijke groet vanuit de ZWO!

Wereldwinkel campagne Koop een betere wereld

De wereldwinkels starten een meerjarige campagne: “Koop een betere wereld”. Zij willen iedereen aanmoedigen om bewust te kopen en zo actief bij te dragen aan de 17 Global Goals van de Verenigde Naties. Hun motto is: „Jij kan met jouw aankoop actief bijdragen aan een consumptiepatroon dat goed is voor mens, samenleving en planeet. Door te “wereldwinkelen” laat je zien dat je over de grenzen heen kijkt. Je toont een grenzeloze loyaliteit.“

Dus voor al je Sint en Kerst cadeautjes ga je naar de Wereldwinkel bij jou in de buurt! Wil je meedoen met de wereldwinkel campagne? Neem dan eens kijkje op de website van Koop een betere Wereld.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Fairtrade Gemeente Neder­land. Of u kunt mailen naar info@fairtradegemeenten.nl

Ook kunt u uw vraag stellen aan de ZWO/Fairtrade/L4GG – groep via e-mail diaconie@pgsp.nl of bij ondergetekende.

Hartelijk groeten, Kees Vestering

Fairtradekerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet sinds juni 2012 aan de criteria voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet een kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.
Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.

Dit jaar is het weer zover!

Sinds 16 september 2012 is de Protestantse Kerk van Sint Pancras een officiële Fairtradekerk. Als één van de eerste kerken in ons land. Eén keer in de drie jaar moeten we terecht bewijzen dat we dat nog steeds zijn. In 2015 werd de titel verlengd en onlangs in september opnieuw!
We doen ons best om het zoveel mogelijk waar te maken, o.a. de koffie en thee die geschon­ken wordt, is Fairtrade. Onze kos­teres, Monique Pauw, is daar heel trouw in en daar zijn we heel blij mee! Twee keer in de maand staan we met de ZWO-tafel. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zondag van de maand in de Rank en de tweede zondag in de Voorhof van de Regenboog. De Avondmaalswijn die geschonken wordt, is sinds kort ook Fairtrade! Heel fijn! We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommis­sie Langedijk (onderdeel van de Millenniumcommissie Langedijk) en de ZWO-commissie houdt de gemeente in het kerkblad Samenspraak op de hoogte van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op Fairtradegebied in en om onze kerk en in onze gemeente Langedijk.

 

Aandeel Oikocredit

Wegens de coronacrisis wordt er geen dividend uitgekeerd, wat wij ieder jaar kregen, er worden hierop dit jaar geen beheerskosten in rekening gebracht. Dit is een uniek gebaar, want de kosten lopen gewoon door. Hiermee willen we la­ten zien dat we niet alleen solidair zijn met de allerarmsten, maar ook met onze investeerders in Nederland. Kleinschalige ondernemers in Afrika, Azië en Lati­jns-Amerika zullen het hardst getroffen worden door de coronacrisis. Meestal is hier geen sociaal stelsel om op terug te vallen, juist voor deze ondernemers is het van groot belang om op een verantwoorde manier te kunnen blijven wer­ken. Om hen te blijven steunen, heeft Oikocredit een speciaal corona-solida­riteitsfonds ingericht. U kunt zelf bijdragen aan het solidariteitsfonds. De helft van uw donatie komt ten goede aan het corona-solidariteitsfonds en daarmee worden mondkapjes, desinfectiemiddelen en andere beschermingsmaterialen aangeschaft voor personeel en klanten van onze partners. De andere helft komt ten goede aan de vereniging Oikocredit Nederland. Doordat er dit jaar geen dividend wordt uitgekeerd, ontvangt de vereniging veel minder inkomsten. Om het werk van Oikocredit bekend te blijven maken bij een breed publiek, kunnen we extra giften aan de vereniging goed gebruiken. Zo kunnen we weer meer ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika helpen een beter be­staan op te bouwen!

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Fairtrade en covid-19

Ook bij de oorsprong van jouw kokosmelk, curry’s en koffie zijn de gevolgen van covid-19 duidelijk merkbaar. Niet alleen daar waar het zaadje de grond in gaat, maar ook op plekken waar alle ingrediënten worden verwerkt tot eindproduc­ten. En niet te vergeten het transport: want uiteindelijk komen jouw curry’s per boot vanuit Thailand naar Nederland. Nu er veel wordt thuisgewerkt en er meer tijd is om lekker te koken, vinden steeds meer mensen hun weg naar onze curry’s. Dat merken wij, maar ook de boeren in Sisaket en leveranciers in de gestegen vraag naar onze kruidenpasta’s! Dat is natuurlijk een mooie ontwikke­ling, want dat betekent meer afzet voor de boeren en in deze onzekere tijden is dat erg welkom. Ondertussen gaat het werk ‘gewoon door’. En dat komt goed uit, want de oogst is in volle gang en dus komen er veel verse ingrediënten van het land. Wat lastig is, is het transport. Het is op dit moment heel moeilijk om aan containers te komen, waardoor veel verschepingen vertraging oplopen. Dit geeft extra druk bij onze leveranciers. De oorzaak hiervan is dat de containers veelal deze kant opkomen met volle ladingen, maar er minder naar Azië is ver­voerd, waardoor er letterlijk een tekort is aan containers. In Sri Lanka is de situ­atie rondom covid-19 een groot probleem. Sommige regio’s zijn in lock down en de leveranciers van onze kokosmelk produceren niet op volle capaciteit. Een mooie ontwikkeling is dat de medewerkers bij een aantal van onze producenten in een bubble zijn geplaatst: zij wonen bij de productielocatie en krijgen daar onderdak en eten. Op deze manier wordt het aantal reisbewegingen beperkt en blijven de medewerkers gezond – daarnaast kan de fabriek dan blijven draaien. Goed voor elk, voor hen, maar ook voor jullie! In Columbia is de oogsttijd van de koffiebessen aangebroken. Alle koffieboeren zijn gelukkig in goede gezondheid, echter staan zij voor grote uitdagingen. Door corona heeft koffiecoöperatie Red Ecolsierra haar landbouwprocessen moeten aanpassen om positieve gevallen van covid-19 te kunnen voorkomen met de aanvoer van alle tijdelijke koffiepluk­kers, ter ondersteuning van het oogstseizoen. Wat ook veel impact heeft, is het zware regenseizoen waar de koffieboeren in de Sierra Nevada mee te kampen hebben. Er valt momenteel heel veel regen in de bergen. Hierdoor zijn de we­gen slecht begaanbaar, waardoor de koffie lastig te transporteren is van de koffieboeren naar de droog- en opslagstations. De coöperatie laat weten dat ze hoopt dat de natuur ons hiervoor een oplossing laat vinden. Zo helpt Fairtrade boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen en hen te ondersteunen. Zo ook onze kerk, die Fairtrade kerk is, en heeft de diaconie een aanvraag ingediend om het te verlengen, wat altijd moet gebeuren na een aantal jaren. Wij rekenen daarop, zodat we in septem­ber/oktober met de Fairtradetafel zullen staan!

De ZWO-commissie wenst u een fijne zomer met een zomergebed van Hans Bouma:

O God,
waarmee Gij mij niet verrast -
licht op het water, handen vol strelend licht,
bomen zachtmoedig ruisend in de wind,
een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij.
O God, geprezen zijt Gij
om de geur van lavendel,
de tederheid van een beginnende schemering,
de warmte van een paard,
openhartige bloemen zomaar op mijn weg -
traktaties van U,
blijken van Uw genegenheid.
Als ik niet van geluk mag spreken.