ZWO

Wie
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking - ZWO-commissie genoemd - wordt gedragen door de Protestantse Gemeente van Sint Pancras.

Contactadres: 

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19,
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 564 12 02
E-mailadres: willem.vandoorn@pgsp.nlWaar
De ZWO-commissie richt zich met haar activiteiten op de leden van de Protestantse Gemeente van Sint Pancras. Zij vraagt daarbij aandacht voor projecten wereldwijd.


Wat
Onze commissie is een onderdeel van de Diaconie. Zij wil de aandacht van onze gemeenteleden vestigen op concrete hulp aan mensen in nood in binnen- en buitenland. Ook wil zij door voorlichting en bezinning (Vastentijd) een ieder laten zien in welke bevoorrechte positie wij ons in het algemeen bevinden en de Bijbelse verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Ons ijkpunt en onze inspiratie zijn daarbij de woorden van Jezus: Wat gij gedaan hebt aan de minste mijner Broeders, hebt gij aan mij ge­daan (Matt. 25 vers 40).

De commissie houdt zich bezig met het bewust maken en activeren van onze gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
1 keer per jaar wordt medegewerkt aan een themadienst.
Twee keer per maand is er verkoop van Fair-trade-produkten, n.l. in de Voorhof van de Regenboog en eenmaal in De Rank bij de Witte kerk.
De ZWO-commissie steunt o.a. projecten van Kerk in Actie, ICCO, Oikocredit, Amnesty International en projecten, aangedragen door gemeenteleden, zoals in 2012 en 2013  de Voedselbank Langedijk Geloof, Hoop en Liefde en in de 40-dagentijd Stichting Schoolproject Ethiopië.

Waarom
De ZWO-commissie activeert de kerkelijke gemeente tot het ondersteunen van acties en projecten.

Wanneer
De ZWO-commissie speelt in op landelijke en internationaal gerichte acties.

Nieuws van de ZWO

Eigenlijk is er niet zoveel te vertellen over de ZWO, want we gaan nog steeds niet op de zondagmorgen naar de kerk, we kijken via televisie, computer of lap­top naar de diensten.

De spaardoosjes van de 40-dagenvastetijd staan nog bij u te wachten om inge­leverd te worden, het kan eventueel bij de diaconie overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 RABO 0373 7391 68 met omschrijving spaardoosjes, dat komt ook goed. Wij maken het over naar Kerk in Actie.

 

Wereldwinkel campagne Koop een betere wereld

De wereldwinkels starten een meerjarige campagne: “Koop een betere wereld”. Zij willen iedereen aanmoedigen om bewust te kopen en zo actief bij te dragen aan de 17 Global Goals van de Verenigde Naties. Hun motto is: „Jij kan met jouw aankoop actief bijdragen aan een consumptiepatroon dat goed is voor mens, samenleving en planeet. Door te “wereldwinkelen” laat je zien dat je over de grenzen heen kijkt. Je toont een grenzeloze loyaliteit.“

Dus voor al je Sint en Kerst cadeautjes ga je naar de Wereldwinkel bij jou in de buurt! Wil je meedoen met de wereldwinkel campagne? Neem dan eens kijkje op de website van Koop een betere Wereld.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Fairtrade Gemeente Neder­land. Of u kunt mailen naar info@fairtradegemeenten.nl

Ook kunt u uw vraag stellen aan de ZWO/Fairtrade/L4GG – groep via e-mail diaconie@pgsp.nl of bij ondergetekende.

Hartelijk groeten, Kees Vestering

Sobere maaltijden

De Veertigdagentijd en de Sobere Maaltijden

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn Opstanding uit de dood. Jezus riep “Sta Op!” Laten wij in deze periode ook opstaan voor mensen die een steuntje in de rug nodig heb­ben, laten wij stilstaan bij het lijden en de gebrokenheid in de wereld. Laten wij ons als broeders en zusters vanuit kerken door middel van het werk van Kerk in Actie verbonden weten om samen stappen te zetten op die weg van recht en vrede.

Doe mee, kom in beweging “Sta Op!”


De Sobere Maaltijden:

Helaas zullen de diverse activiteiten van de ZWO niet doorgaan. Dit zijn de Sobere Maaltijden, de Paasgroetactie en natuurlijk kunnen wij niet met onze fairtradetafel staan de komende tijd. Wel kunt u via de Paasdoosjes of GIVT nog goede doelen steunen.

Wij wensen iedereen sterkte en troost in deze moeilijke tijd en bidden voor ie­dereen om Gods nabijheid en liefde.

Tot slot nog een gebed voor een ieder als bemoediging:

God, laat mij een instrument zijn van uw vrede
Waar haat heerst, laat mij liefde zaaien
Waar onrecht is, vergeving schenken
Waar ruzie is, eensgezindheid
Waar twijfel is, vertrouwen
Waar wanhoop is, hoop
Waar duisternis is, licht

 

Hartelijke groet, de ZWO-commissie.

 

Fairtradekerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet sinds juni 2012 aan de criteria voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet een kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.
Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.

Dit jaar is het weer zover!

Sinds 16 september 2012 is de Protestantse Kerk van Sint Pancras een officiële Fairtradekerk. Als één van de eerste kerken in ons land. Eén keer in de drie jaar moeten we terecht bewijzen dat we dat nog steeds zijn. In 2015 werd de titel verlengd en onlangs in september opnieuw!
We doen ons best om het zoveel mogelijk waar te maken, o.a. de koffie en thee die geschon­ken wordt, is Fairtrade. Onze kos­teres, Monique Pauw, is daar heel trouw in en daar zijn we heel blij mee! Twee keer in de maand staan we met de ZWO-tafel. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zondag van de maand in de Rank en de tweede zondag in de Voorhof van de Regenboog. De Avondmaalswijn die geschonken wordt, is sinds kort ook Fairtrade! Heel fijn! We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommis­sie Langedijk (onderdeel van de Millenniumcommissie Langedijk) en de ZWO-commissie houdt de gemeente in het kerkblad Samenspraak op de hoogte van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op Fairtradegebied in en om onze kerk en in onze gemeente Langedijk.

 

Aandeel Oikocredit

Wegens de coronacrisis wordt er geen dividend uitgekeerd, wat wij ieder jaar kregen, er worden hierop dit jaar geen beheerskosten in rekening gebracht. Dit is een uniek gebaar, want de kosten lopen gewoon door. Hiermee willen we la­ten zien dat we niet alleen solidair zijn met de allerarmsten, maar ook met onze investeerders in Nederland. Kleinschalige ondernemers in Afrika, Azië en Lati­jns-Amerika zullen het hardst getroffen worden door de coronacrisis. Meestal is hier geen sociaal stelsel om op terug te vallen, juist voor deze ondernemers is het van groot belang om op een verantwoorde manier te kunnen blijven wer­ken. Om hen te blijven steunen, heeft Oikocredit een speciaal corona-solida­riteitsfonds ingericht. U kunt zelf bijdragen aan het solidariteitsfonds. De helft van uw donatie komt ten goede aan het corona-solidariteitsfonds en daarmee worden mondkapjes, desinfectiemiddelen en andere beschermingsmaterialen aangeschaft voor personeel en klanten van onze partners. De andere helft komt ten goede aan de vereniging Oikocredit Nederland. Doordat er dit jaar geen dividend wordt uitgekeerd, ontvangt de vereniging veel minder inkomsten. Om het werk van Oikocredit bekend te blijven maken bij een breed publiek, kunnen we extra giften aan de vereniging goed gebruiken. Zo kunnen we weer meer ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika helpen een beter be­staan op te bouwen!

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Fairtrade promotie

In de week van 24 oktober tot 1 november is de Fairtradeweek. Deze melding is dus wat aan de late kant, maar u kunt er nog wat van meenemen. Fairtrade kun je tegen­woordig altijd in de winkel kopen, je staat er versteld van hoeveel producten onder Fairtrade vallen. Wij kunnen heden vanwege de coronamaatregelen niet in de kerk staan om onze producten te verkopen, en dat zal nog wel even duren. Waarschijnlijk brengen we het naar de Voedselbank, waar het goed terecht komt.

In ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika is armoede wijdverspreid en een alledaagse werkelijkheid. Boeren zijn onzeker over hun inkomen door een instabiele marktprijs en een oneerlijke marktketen. Fairtrade begon in 1967 toen het eerste houtwerk uit Haïti werd geïmporteerd door het Komitee Steun Onderontwikkelde Streken (S.O.S.). De beeldjes zijn een groot succes en het begin van Fairtrade is een feit. In 1973 bestelt Nederland 50.000 kilo koffie van kleine koffieboeren in Guatemala en vervolgens begint ook de opmars van Fairtrade kleding en textiel. Na alle aandacht voor levensmiddelen, introduceert S.O.S. Wereldhandel in de jaren ‘80 ook huishoudtextiel uit India. Katoenwevers en -weefsters op het platteland van India verdienen door deze Fairtrade kleding en textiel nu ook een eerlijk loon. Als je Fairtrade kleding of levensmiddelen koopt, dan bescherm je de boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden tegen uitbuiting. Fairtrade betekent letterlijk “eerlijke handel” en is tevens een keur­merk van Max Havelaar. Met het Fairtrade keurmerk wordt namelijk gezorgd dat zij een betere plek in de handelsketen verwerven en een proportionele beloning krijgen voor hun diensten en producten.

Zo het een en ander over Fairtrade.

Een hartelijke groet van de ZWO-commissie.