ZWO

Wie
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking - ZWO-commissie genoemd - wordt gedragen door de Protestantse Gemeente van Sint Pancras.

Contactadres: 

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19,
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 564 12 02
E-mailadres: willem.vandoorn@pgsp.nlWaar
De ZWO-commissie richt zich met haar activiteiten op de leden van de Protestantse Gemeente van Sint Pancras. Zij vraagt daarbij aandacht voor projecten wereldwijd.


Wat
Onze commissie is een onderdeel van de Diaconie. Zij wil de aandacht van onze gemeenteleden vestigen op concrete hulp aan mensen in nood in binnen- en buitenland. Ook wil zij door voorlichting en bezinning (Vastentijd) een ieder laten zien in welke bevoorrechte positie wij ons in het algemeen bevinden en de Bijbelse verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Ons ijkpunt en onze inspiratie zijn daarbij de woorden van Jezus: Wat gij gedaan hebt aan de minste mijner Broeders, hebt gij aan mij ge­daan (Matt. 25 vers 40).

De commissie houdt zich bezig met het bewust maken en activeren van onze gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
1 keer per jaar wordt medegewerkt aan een themadienst.
Twee keer per maand is er verkoop van Fair-trade-produkten, n.l. in de Voorhof van de Regenboog en eenmaal in De Rank bij de Witte kerk.
De ZWO-commissie steunt o.a. projecten van Kerk in Actie, ICCO, Oikocredit, Amnesty International en projecten, aangedragen door gemeenteleden, zoals in 2012 en 2013  de Voedselbank Langedijk Geloof, Hoop en Liefde en in de 40-dagentijd Stichting Schoolproject Ethiopië.

Waarom
De ZWO-commissie activeert de kerkelijke gemeente tot het ondersteunen van acties en projecten.

Wanneer
De ZWO-commissie speelt in op landelijke en internationaal gerichte acties.

Verlenging titel Fairtrade Kerk

In de Samenspraak van juni jl. heeft de ZWO aangege­ven wat je als kerk moet doen om verlenging van de titel Fairtradekerk te verkrijgen.

Onze kerk moet voldoen aan 3 criteria:

Gebruik van Fairtradeproducten binnen de kerkelijke organisatie.
Communicatie over Fairtrade (in het rapport FT genoemd).
Acties om het begrip Fairtrade te verduidelijken en gemeengoed te ma­ken.

 
In de vergadering van de Fairtrade werkgroep Gemeente Langedijk op 4 sep­tember 2018 is de aanvraag van de Protestantse Gemeente Sint Pancras bespro­ken en getoetst. Hier volgt het juryrapport:

“Aan de drie criteria werd ruimschoots voldaan.

De kerk gebruikt al jaar en dag FT koffie en thee. Bij de Sobere Maaltijden wor­den ook andere FT-producten gebruikt. Tussen 2015 en 2018 zijn diverse activi­teiten ontplooid. o.a. regelmatige ondersteuning van verkoop van FT producten (ZWO-tafels in de Rank en de Voorhof). Men is daadwerkelijk actief geweest tij­dens de FT-weken, Wereld FT-dagen en andere manifestaties. Van dit alles werd regelmatig verslag gedaan in het kerkblad en een enkele keer in het plaatselijk nieuwsblad. Ook de kerkdienst werd en wordt gebruikt om aandacht te geven aan de FT-gedachte.

Dit is een prima reeks van activiteiten. Uitdragen van de FT-ideeën buiten de kerkelijke gemeente blijft en blijkt moeilijk.

Dit is een landelijk verschijnsel.

Wij wensen u veel succes in de komende jaren en hebben vertrouwen in de resultaten op dit gebied.”

 

Nieuws van de ZWO

NIEUWS VAN DE ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Activiteiten: Een nieuw kerkelijk jaar ligt weer voor ons met allerlei activiteiten, maar daar hebben we u/jullie bij nodig om mee te doen!!!! Dat zijn we ons heel erg bewust! Ons ijkpunt en inspiratie daarbij zijn: “Wat gij gedaan hebt aan de minste van mijn Broeders, hebt gij aan mij gedaan”.
We zijn ons ook bewust dat wat we doen slechts een druppeltje op een gloeiende plaat is, maar niks doen, kan niet……
Wat doen we dan concreet?
Zending: We verzamelen postzegels, prentbriefkaarten, mobieltjes en cartridges. Dat laatste is nieuw! Ook is nieuw is dat er gevraagd is om géén brillen meer in te zamelen….. Men krijgt er teveel! - Daarnaast organiseren we af en toe een themadienst die in het teken staat van zending en werelddiaconaat.
Werelddiaconaat: We doen mee met schrijfacties in samenwerking met Kerk in Actie en Amnesty International: de Paasgroetenactie en de Adventsschrijfactie.
We houden de Sobere Maaltijden in de 40-dagentijd en ondersteunen daarmee voor de helft de projecten van Kerk in Actie en daarnaast de laatste drie jaren het Scholenproject Ethiopië van de Vastenactie. Dat wordt komend jaar een nieuw project. De voedselinzamelingsactie voor de Voedselbank Langedijk is gestopt, maar u kunt daar zelf nog spullen heen brengen natuurlijk!!!
Ontwikkelingssamenwerking: We geven af en toe wat extra aandacht aan de projecten van Oikocredit. Verder verkopen we al bijna 25 jaar Fairtradeproducten bij de ZWO-tafels in beide kerkgebouwen en meestal ook tijdens de “Kijk de kerk”- zaterdagmiddagen in de Regenboog. We zijn ook vertegenwoordigd in de Fairtradegroep van de gemeente Langedijk en dragen ook daar ons steentje bij. U vindt ons geregeld met een stand van onze kerk bij de Fairtrade-activiteiten van de Gemeente Langedijk. Volgend jaar moeten wij opnieuw de status van officiële Fairtradekerk aanvragen en we hopen dat de Kerkenraad dan weer net zo unaniem achter de aanvraag staat als de eerste
keer en dat u als Gemeente weer net zo fijn mee doet!!!!
Duurzaamheid: Dat hebben we doorgegeven aan de Kerkenraad. Daar kunnen zij meer mee!!!!!
 
 

Sobere maaltijden

We komen 6 woensda­gen van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur, groot en klein bij elkaar in de Voorhof van De Regenboog.

Wat doen we?
Er is eerst een korte meditatie die verband houdt met het thema van dit jaar “Een nieuw begin”. Deze wordt weer gehouden door onze voorzitter Willem van Doorn. Hij werkt het thema uit aan de hand van passende Bijbelver­halen. Het zijn andere Bijbelgedeeltes dan die in de kerk­dienst bij dit thema gebruikt worden. Daarna wordt de soep opgediend. Er zijn altijd 2 soepen: een vegetarische en een vleessoep. Op de tafels staan mandjes met volkoren brood. Ook dit jaar streven we ernaar om zoveel mogelijk fair­trade, biologische of ecologische producten te gebruiken. Dan zijn we ook op een andere manier goed verantwoord bezig! De soep wordt vers gekookt door heel wat vrijwilligers. Aan het eind van de maaltijd sluit beurtelings één van de ZWO-ers af en gaan er mandjes rond waaruit de onkosten worden betaald, maar waar vooral het project mee wordt gesteund. We rekenen natuurlijk op veel gulle gevers!!!!!!!!!

 

Fairtradekerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet sinds juni 2012 aan de criteria voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet een kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.
Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.

Dit jaar is het weer zover!

Sinds 16 september 2012 is de Protestantse Kerk van Sint Pancras een officiële Fairtradekerk. Als één van de eerste kerken in ons land. Eén keer in de drie jaar moeten we terecht bewijzen dat we dat nog steeds zijn. In 2015 werd de titel verlengd en onlangs in september opnieuw!
We doen ons best om het zoveel mogelijk waar te maken, o.a. de koffie en thee die geschon­ken wordt, is Fairtrade. Onze kos­teres, Monique Pauw, is daar heel trouw in en daar zijn we heel blij mee! Twee keer in de maand staan we met de ZWO-tafel. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zondag van de maand in de Rank en de tweede zondag in de Voorhof van de Regenboog. De Avondmaalswijn die geschonken wordt, is sinds kort ook Fairtrade! Heel fijn! We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommis­sie Langedijk (onderdeel van de Millenniumcommissie Langedijk) en de ZWO-commissie houdt de gemeente in het kerkblad Samenspraak op de hoogte van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op Fairtradegebied in en om onze kerk en in onze gemeente Langedijk.

 

Aandeel Oikocredit

Aandeel Oikocredit: dank zij collectegeld en giro-overschrijvingen heeft de ZWO een aandeel van Oikocredit van € 1250.- kunnen kopen. Organisaties in het ‘rijke Westen’ verzamelen geld, kapitaal dat in de ontwikkelingslanden en in Oost-Europa via lokale microkrediet-instellingen in de vorm van leningen verstrekt wordt aan mensen, die daarmee de kans krijgen hun leven een andere wending te geven. Dit kan zijn aan individuen of aan groepen, die in de vorm van een samenwerkingsverband (coöperatie) een bedrijf willen opzetten.

Eén van deze organisaties in het ‘rijke Westen’ is Oikocredit, dat in 1975 vanuit de Wereldraad van Kerken is opgericht. De ZWO-commissie gelooft in het kleine en wilde daarom een aandeel verwerven in Oikocredit om op deze wijze bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor mensen, die het net zo hard verdienen als wijzelf. Dit aandeel is in januari 2006 door de ZWO-commissie aangekocht.

Fairtrade promotie

Wereldfairtradedag 
U weet natuurlijk al lang dat onze kerk sinds 2012 een officiële Fairtradekerk is. Wij doen ons best om dat zoveel mogelijk waar te maken o.a. door twee keer in de maand met de ZWO-tafels te staan. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zon­dag van de maand. Dan staan we met de tafel in de Rank en is er kerk in de Regenboog dan één keer in de maand in de Voorhof. Meestal de tweede zondag. Dit staat aangegeven in Samenspraak. De koffie en thee die in beide kerken geschonken worden, zijn fairtrade. We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommissie Langedijk (onderdeel van de Milleniumcommissie Langedijk) en de ZWO- com­missie probeert u, zoals u allang weet, zoveel mogelijk in Samenspraak op de hoogte te houden van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op fairtradegebied in en om onze kerk en in onze Gemeente Langedijk. We merken dat ook de plaatselijke Langedijkse supermarkten steeds meer fairtradeproducten ver­kopen. Heel fijn!!!!! Maar willen ze dat blijven doen, dan moeten we ze wel kopen! In de Broekerveiling zijn er op Wereldfairtradedag  verschillende fairtrade-activiteiten bij de Sociale Winkel. Kom gezellig langs!