ZWO

Wie
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking - ZWO-commissie genoemd - wordt gedragen door de Protestantse Gemeente van Sint Pancras.

Contactadres: 

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19,
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 564 12 02
E-mailadres: willem.vandoorn@pgsp.nlWaar
De ZWO-commissie richt zich met haar activiteiten op de leden van de Protestantse Gemeente van Sint Pancras. Zij vraagt daarbij aandacht voor projecten wereldwijd.


Wat
Onze commissie is een onderdeel van de Diaconie. Zij wil de aandacht van onze gemeenteleden vestigen op concrete hulp aan mensen in nood in binnen- en buitenland. Ook wil zij door voorlichting en bezinning (Vastentijd) een ieder laten zien in welke bevoorrechte positie wij ons in het algemeen bevinden en de Bijbelse verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Ons ijkpunt en onze inspiratie zijn daarbij de woorden van Jezus: Wat gij gedaan hebt aan de minste mijner Broeders, hebt gij aan mij ge­daan (Matt. 25 vers 40).

De commissie houdt zich bezig met het bewust maken en activeren van onze gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
1 keer per jaar wordt medegewerkt aan een themadienst.
Twee keer per maand is er verkoop van Fair-trade-produkten, n.l. in de Voorhof van de Regenboog en eenmaal in De Rank bij de Witte kerk.
De ZWO-commissie steunt o.a. projecten van Kerk in Actie, ICCO, Oikocredit, Amnesty International en projecten, aangedragen door gemeenteleden, zoals in 2012 en 2013  de Voedselbank Langedijk Geloof, Hoop en Liefde en in de 40-dagentijd Stichting Schoolproject Ethiopië.

Waarom
De ZWO-commissie activeert de kerkelijke gemeente tot het ondersteunen van acties en projecten.

Wanneer
De ZWO-commissie speelt in op landelijke en internationaal gerichte acties.

De ZWO-commissie was bij de viering van 10 jaar Fairtrade Gemeente Nederland

Als ZWO-commissie zijn wij 13 december jl. naar het eindejaars/jubileumfeest geweest, wat in het teken stond van het 10-jarig bestaan van Fairtrade Gemeen­te Nederland. Het werd gehouden in de Gelderlandfabriek in Culemborg, een voormalige fabriek, die nu dienst doet als cultureel centrum. De ochtend begon met inspirerende sprekers van Fairtrade-organisaties en er was een videoboodschap van Bruce Crowther, de grondlegger van de Fairtrade Gemeente in Engeland, waar Garstang zich als eerste officieel Fairtrade Ge­meente mocht noemen.

‘s Middags gingen we met elkaar in gesprek om ideeën met elkaar uit te wis­selen aan de hand van bepaalde thema‘s op het gebied van Fairtrade en duur­zaamheid.

Aan het eind van de middag werd er een titel uitgereikt aan de nieuwste Fair­trade Gemeente in Beekdaelen (Limburg).

Met elkaar (zo‘n honderd mensen) deden we een toast op een geslaagde en inspirerende dag.

Sinds 3 november 2012 is Langedijk ook een Fairtrade Gemeente, waaronder ook de Millenniumgemeente viel. Deze is als zelfstandige stichting verder ge­gaan onder de naam: Langedijk4GlobalGoals (L4GG). In 2015 hebben de Ver­enigde Naties 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld, de Global Goals. L4GG zet zich lokaal en regionaal in om inwoners, onderne­mers en belanghebbenden te stimuleren en te activeren deze doelen te realise­ren, ter bevordering van een duurzame leefomgeving voor iedereen, nu en in de toekomst.

Om die doelen te ondersteunen, waardoor er eerlijke kansen komen voor alle mensen op het gebied van armoedebestrijding, staan wij ook deze maand weer met de ZWO-tafel op zondag 16 februari, waar u de mogelijkheid hebt om Fair­trade producten te kopen.

Met vriendelijke groet, de ZWO-commissie.

Nieuws van de ZWO

“Dit jaar organiseert Oikocredit Nederland voor het eerst de landelijke Week van het microkrediet. Tijdens deze week willen we iedereen in Nederland kennis laten maken met de impact van microkrediet. In het Tropenmuseum gaan we voor één week, begint 2 december, de kleinste fototentoonstelling ooit neer­zetten. Door in te zoomen op een kleine foto van iemands leven, zie je pas het grote verhaal op de levens van mensen in ontwikkelingslanden. Daarmee willen we bewustwording creëren bij het Nederlandse publiek over de werking van microkrediet als middel tegen armoede in ontwikkelingslanden”.

In november hadden we bij de oogstdienst een inzameling voor Dorcas, dit was een groot succes. Er waren voor € 220,00 bij de Fairtrade winkel allerlei produc­ten gekocht, zoals thee, rijst, blikjes met vruchten, enz., dus voor eerlijke handel naar duizenden mensen in Oost Europa, ook heeft de diaconie nog € 200,00 euro overgemaakt, b.v. voor het transport.

Ook hebben we op 17 november zelfgemaakte kerstkaarten van Gatha de Jong- Oud gekocht voor het goede doel naar ”Noah’s Ark”, een Stichting die een kin­dertehuis en een school runt voor “weggegooide en achtergelaten kinderen” in Uganda. Het waren 49 kaarten ter waarde van € 91,00 euro. Hartelijk dank daarvoor. Daar mevrouw De Jong een oogziekte n.l. ”glaucoom” heeft en haar ogen achteruit gaan, kan zij volgend jaar niet meer komen, heel veel sterkte gewenst.

Ook kunt u nog postzegels, kaarten, cartridges, mobiels brengen, in de kerk staat een doos en t.z.t kunnen we ze wegbrengen naar Kerk in Actie.

We staan weer met de Fairtrade winkel op zondag 15 december en 12 januari. Wij nodigen u van harte uit om producten van onze eerlijke handel te kopen, ook hebben we in december Kerstkaarten van recyclingpapier en 10% gaat naar een goed doel.

Wij kijken uit naar de komst van Jezus. Hij is het Licht waar wij als mensen naar uitkijken.

Sobere maaltijden

De Veertigdagentijd en de Sobere Maaltijden

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn Opstanding uit de dood. Jezus riep “Sta Op!” Laten wij in deze periode ook opstaan voor mensen die een steuntje in de rug nodig heb­ben, laten wij stilstaan bij het lijden en de gebrokenheid in de wereld. Laten wij ons als broeders en zusters vanuit kerken door middel van het werk van Kerk in Actie verbonden weten om samen stappen te zetten op die weg van recht en vrede.

Doe mee, kom in beweging “Sta Op!”


De Sobere Maaltijden:

Helaas zullen de diverse activiteiten van de ZWO niet doorgaan. Dit zijn de Sobere Maaltijden, de Paasgroetactie en natuurlijk kunnen wij niet met onze fairtradetafel staan de komende tijd. Wel kunt u via de Paasdoosjes of GIVT nog goede doelen steunen.

Wij wensen iedereen sterkte en troost in deze moeilijke tijd en bidden voor ie­dereen om Gods nabijheid en liefde.

Tot slot nog een gebed voor een ieder als bemoediging:

God, laat mij een instrument zijn van uw vrede
Waar haat heerst, laat mij liefde zaaien
Waar onrecht is, vergeving schenken
Waar ruzie is, eensgezindheid
Waar twijfel is, vertrouwen
Waar wanhoop is, hoop
Waar duisternis is, licht
Waar droefheid is, vreugde


De Paasgroetenactie:

Deze wordt weer verzorgd door de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om ge­detineerden, die in Nederland gevangen zitten, een bemoedigende groet te sturen met Pasen.
De kaarten worden onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie een beeld ontworpen.
In 2020 is het thema “Sta Op”. Het resultaat is een kruis van takken met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, het verhaal van de Levende!
Nieuw in 2020! Let op: De kaarten kunt u niet zelf versturen. U kunt er een groet opschrijven, niet uw adres, dan neemt u de kaart de volgende keer mee naar de kerk en zullen wij de kaarten naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht versturen. Daar worden de kaarten gesorteerd en verdeeld over gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland.
Wij staan in de kerk op zondag 22 maart. Een Paasgroet doet goed! We hopen dat u een kaart of meerdere zal meenemen. U ontvangt nog informatie bij de kaarten.


Tot slot nog de ZWO-tafels: we staan op 1 maart en 22 maart met Fairtradeproducten in De Voorhof.

Hartelijke groet, de ZWO-commissie.

 

Fairtradekerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet sinds juni 2012 aan de criteria voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet een kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.
Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.

Dit jaar is het weer zover!

Sinds 16 september 2012 is de Protestantse Kerk van Sint Pancras een officiële Fairtradekerk. Als één van de eerste kerken in ons land. Eén keer in de drie jaar moeten we terecht bewijzen dat we dat nog steeds zijn. In 2015 werd de titel verlengd en onlangs in september opnieuw!
We doen ons best om het zoveel mogelijk waar te maken, o.a. de koffie en thee die geschon­ken wordt, is Fairtrade. Onze kos­teres, Monique Pauw, is daar heel trouw in en daar zijn we heel blij mee! Twee keer in de maand staan we met de ZWO-tafel. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zondag van de maand in de Rank en de tweede zondag in de Voorhof van de Regenboog. De Avondmaalswijn die geschonken wordt, is sinds kort ook Fairtrade! Heel fijn! We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommis­sie Langedijk (onderdeel van de Millenniumcommissie Langedijk) en de ZWO-commissie houdt de gemeente in het kerkblad Samenspraak op de hoogte van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op Fairtradegebied in en om onze kerk en in onze gemeente Langedijk.

 

Aandeel Oikocredit

Aandeel Oikocredit: dank zij collectegeld en giro-overschrijvingen heeft de ZWO een aandeel van Oikocredit van € 1250.- kunnen kopen. Organisaties in het ‘rijke Westen’ verzamelen geld, kapitaal dat in de ontwikkelingslanden en in Oost-Europa via lokale microkrediet-instellingen in de vorm van leningen verstrekt wordt aan mensen, die daarmee de kans krijgen hun leven een andere wending te geven. Dit kan zijn aan individuen of aan groepen, die in de vorm van een samenwerkingsverband (coöperatie) een bedrijf willen opzetten.

Eén van deze organisaties in het ‘rijke Westen’ is Oikocredit, dat in 1975 vanuit de Wereldraad van Kerken is opgericht. De ZWO-commissie gelooft in het kleine en wilde daarom een aandeel verwerven in Oikocredit om op deze wijze bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor mensen, die het net zo hard verdienen als wijzelf. Dit aandeel is in januari 2006 door de ZWO-commissie aangekocht.

Fairtrade promotie

Wereldfairtradedag 
U weet natuurlijk al lang dat onze kerk sinds 2012 een officiële Fairtradekerk is. Wij doen ons best om dat zoveel mogelijk waar te maken o.a. door twee keer in de maand met de ZWO-tafels te staan. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zon­dag van de maand. Dan staan we met de tafel in de Rank en is er kerk in de Regenboog dan één keer in de maand in de Voorhof. Meestal de tweede zondag. Dit staat aangegeven in Samenspraak. De koffie en thee die in beide kerken geschonken worden, zijn fairtrade. We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommissie Langedijk (onderdeel van de Milleniumcommissie Langedijk) en de ZWO- com­missie probeert u, zoals u allang weet, zoveel mogelijk in Samenspraak op de hoogte te houden van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op fairtradegebied in en om onze kerk en in onze Gemeente Langedijk. We merken dat ook de plaatselijke Langedijkse supermarkten steeds meer fairtradeproducten ver­kopen. Heel fijn!!!!! Maar willen ze dat blijven doen, dan moeten we ze wel kopen! In de Broekerveiling zijn er op Wereldfairtradedag  verschillende fairtrade-activiteiten bij de Sociale Winkel. Kom gezellig langs!