ZWO

Wie
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking - ZWO-commissie genoemd - wordt gedragen door de Protestantse Gemeente van Sint Pancras.

Contactadres:
Mevr. E. Schoonhoven,
't Ganzepad 8,
1834 VW Sint Pancras,
Tel. 072 564 17 31.
E-mailadres: schoonhoven-bouman@hetnet.nl.

Waar
De ZWO-commissie richt zich met haar activiteiten op de leden van de Protestantse Gemeente van Sint Pancras. Zij vraagt daarbij aandacht voor projecten wereldwijd.


Wat
Onze commissie is een onderdeel van de Diaconie. Zij wil de aandacht van onze gemeenteleden vestigen op concrete hulp aan mensen in nood in binnen- en buitenland. Ook wil zij door voorlichting en bezinning (Vastentijd) een ieder laten zien in welke bevoorrechte positie wij ons in het algemeen bevinden en de Bijbelse verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Ons ijkpunt en onze inspiratie zijn daarbij de woorden van Jezus: Wat gij gedaan hebt aan de minste mijner Broeders, hebt gij aan mij ge­daan (Matt. 25 vers 40).

De commissie houdt zich bezig met het bewust maken en activeren van onze gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
1 keer per jaar wordt medegewerkt aan een themadienst.
Twee keer per maand is er verkoop van Fair-trade-produkten, n.l. in de Voorhof van de Regenboog en eenmaal in De Rank bij de Witte kerk.
De ZWO-commissie steunt o.a. projecten van Kerk in Actie, ICCO, Oikocredit, Amnesty International en projecten, aangedragen door gemeenteleden, zoals in 2012 en 2013  de Voedselbank Langedijk Geloof, Hoop en Liefde en in de 40-dagentijd Stichting Schoolproject Ethiopië.

Waarom
De ZWO-commissie activeert de kerkelijke gemeente tot het ondersteunen van acties en projecten.

Wanneer
De ZWO-commissie speelt in op landelijke en internationaal gerichte acties.

Verlenging titel Fairtrade Kerk

In de Samenspraak van juni jl. heeft de ZWO aangege­ven wat je als kerk moet doen om verlenging van de titel Fairtradekerk te verkrijgen.

Onze kerk moet voldoen aan 3 criteria:

Gebruik van Fairtradeproducten binnen de kerkelijke organisatie.
Communicatie over Fairtrade (in het rapport FT genoemd).
Acties om het begrip Fairtrade te verduidelijken en gemeengoed te ma­ken.

 
In de vergadering van de Fairtrade werkgroep Gemeente Langedijk op 4 sep­tember 2018 is de aanvraag van de Protestantse Gemeente Sint Pancras bespro­ken en getoetst. Hier volgt het juryrapport:

“Aan de drie criteria werd ruimschoots voldaan.

De kerk gebruikt al jaar en dag FT koffie en thee. Bij de Sobere Maaltijden wor­den ook andere FT-producten gebruikt. Tussen 2015 en 2018 zijn diverse activi­teiten ontplooid. o.a. regelmatige ondersteuning van verkoop van FT producten (ZWO-tafels in de Rank en de Voorhof). Men is daadwerkelijk actief geweest tij­dens de FT-weken, Wereld FT-dagen en andere manifestaties. Van dit alles werd regelmatig verslag gedaan in het kerkblad en een enkele keer in het plaatselijk nieuwsblad. Ook de kerkdienst werd en wordt gebruikt om aandacht te geven aan de FT-gedachte.

Dit is een prima reeks van activiteiten. Uitdragen van de FT-ideeën buiten de kerkelijke gemeente blijft en blijkt moeilijk.

Dit is een landelijk verschijnsel.

Wij wensen u veel succes in de komende jaren en hebben vertrouwen in de resultaten op dit gebied.”

 

Nieuws van de ZWO

NIEUWS VAN DE ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Activiteiten: Een nieuw kerkelijk jaar ligt weer voor ons met allerlei activiteiten, maar daar hebben we u/jullie bij nodig om mee te doen!!!! Dat zijn we ons heel erg bewust! Ons ijkpunt en inspiratie daarbij zijn: “Wat gij gedaan hebt aan de minste van mijn Broeders, hebt gij aan mij gedaan”.
We zijn ons ook bewust dat wat we doen slechts een druppeltje op een gloeiende plaat is, maar niks doen, kan niet……
Wat doen we dan concreet?
Zending: We verzamelen postzegels, prentbriefkaarten, mobieltjes en cartridges. Dat laatste is nieuw! Ook is nieuw is dat er gevraagd is om géén brillen meer in te zamelen….. Men krijgt er teveel! - Daarnaast organiseren we af en toe een themadienst die in het teken staat van zending en werelddiaconaat.
Werelddiaconaat: We doen mee met schrijfacties in samenwerking met Kerk in Actie en Amnesty International: de Paasgroetenactie en de Adventsschrijfactie.
We houden de Sobere Maaltijden in de 40-dagentijd en ondersteunen daarmee voor de helft de projecten van Kerk in Actie en daarnaast de laatste drie jaren het Scholenproject Ethiopië van de Vastenactie. Dat wordt komend jaar een nieuw project. De voedselinzamelingsactie voor de Voedselbank Langedijk is gestopt, maar u kunt daar zelf nog spullen heen brengen natuurlijk!!!
Ontwikkelingssamenwerking: We geven af en toe wat extra aandacht aan de projecten van Oikocredit. Verder verkopen we al bijna 25 jaar Fairtradeproducten bij de ZWO-tafels in beide kerkgebouwen en meestal ook tijdens de “Kijk de kerk”- zaterdagmiddagen in de Regenboog. We zijn ook vertegenwoordigd in de Fairtradegroep van de gemeente Langedijk en dragen ook daar ons steentje bij. U vindt ons geregeld met een stand van onze kerk bij de Fairtrade-activiteiten van de Gemeente Langedijk. Volgend jaar moeten wij opnieuw de status van officiële Fairtradekerk aanvragen en we hopen dat de Kerkenraad dan weer net zo unaniem achter de aanvraag staat als de eerste
keer en dat u als Gemeente weer net zo fijn mee doet!!!!
Duurzaamheid: Dat hebben we doorgegeven aan de Kerkenraad. Daar kunnen zij meer mee!!!!!
 
 

Sociale winkel Langedijk

Woensdag 20 april is in de Broekerveiling de Sociale Winkel geopend door onze Burgemeester. De oprichters en deelnemers ervan zijn de Millennium Gemeente Langedijk, de werkgroep Duurzaamheid en de werkgroep Fairtrade. Verder doen diverse maatschappelijke organisaties mee, o.a. Evean, Wonen plus, Magenta, Onderwijsinstellingen en Stichting Present. De Fairtradegroep Langedijk (waarin wij als Protestantse Gemeente Sint Pancras vertegenwoordigd zijn) en SARI-fashion zijn een half dagdeel per maand actief aanwezig voor promotie van hun Fairtrade-producten. Men kan dan kunstnijverheid en modeartikelen kopen. Tege­lijk staat dan het Repair Café.

Kom eens binnen en zie wat er allemaal voor activiteiten zijn!!! De winkel bevindt zich bij het middenplein.

Wereldfairtradeweek

De kerkleden van de Protestantse Kerk Sint Pancras weten nu intussen echt wel dat onze kerk ruim twee jaar geleden de officiële nominatie “Fairtradekerk” heeft gekregen. Kijk maar naar de gele bordjes aan de buitenkant van beide gebouwen. Toch blijft de ZWO-commissie er steeds aandacht voor vragen. Zo ook nu weer…
Over enkele maanden moet onze kerk opnieuw de titel aanvragen en bewijzen dat ze er nog steeds achter staat en haar best ervoor blijft doen. We merken gelukkig ook dat steeds meer gemeenteleden zich bewust worden van de noodzaak van eerlijke handel voor een eerlijke prijs. De ZWO-tafel staat maandelijks in beide kerkgebouwen om met name de fairtrade-artikelen te promoten en wij, de Wereldwinkel, SARI- Langedijk(kleding en sieraden) en de ZWO-commissie, zijn natuurlijk dan ook heel erg blij als u/jij wat koopt bij ons. Maar het is de bedoeling dat we veel van deze artikelen gaan kopen in de plaatselijke supermarkten en winkels, zodat die het de moeite waard vinden om flink in te slaan! En het oet ons deugd dat er steeds meer fairtrade-artikelen in Langedijk te koop zijn! Niet alleen levensmiddelen (o.a. in de DEKA-markt in Sint Pancras ), maar ook producten gemaakt van eerlijke katoen, speelgoed, vazen, tassen, enz. Maar ze moeten dan wel gekocht worden door u en door mij! En dat lijkt steeds meer te gebeuren!!!
Er is veel meer te koop dan u denkt! Allereerst natuurlijk de producten waar Max Havelaar op staat, maar ook waar UTZ op staat. Wat is het verschil?
UTZ is vooral bezig met goed bodembeheer, verantwoord gebruik van pesticide, waterbehandeling, bescherming van oerwouden en bedreigde diersoorten.
UTZ is vooral bezig met grote corporaties.
Max Havelaar investeert in mensen. Door een eerlijke prijs te betalen, kunnen de mensen in die landen investeren in de ontwikkeling van zichzelf en van hun omgeving. Kinderen kunnen naar school, productietechnieken worden verduurzaamd en boeren kunnen zich organiseren. Max Havelaar is bezig met kleine corporaties.
Onze kerk houdt zich vooral bezig met het laatste. De koffie die u drinkt, wordt ingekocht in de Wereldwinkel in Langedijk. De fairtrade-thee bij de plaatselijke supermarkt. Goed voorbeeld doet goed volgen… Maar het belangrijkste is dat wij dat allemaal ook doen!!! Laten we bewust omgaan met Gods schepping, zowel met onze medemensen als met de natuur!!!
Wij rekenen op u!!!

Sobere maaltijden

Zes weken lang wordt u uitgenodigd om ’s woensdags van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur, groot en klein, mee te doen met de Sobere Maaltijden.

Wat doen we? Aan het begin van de Maaltijd houdt onze voorzitter Willem van Doorn een korte overdenking. Hij kiest verhalen uit de Bijbel die betrekking hebben op ditzelfde thema. Het zijn dus an­dere Bijbelgedeeltes als die in de zondagse kerkdienst worden gebruikt. De andere ZWO-ers sluiten beurtelings af. Daarna worden de soepen uitgedeeld. Er zijn altijd 2 soepen: een ve­getarische en een soep met vlees. Verder staat er bruin brood op de tafels. We willen ook dit jaar zoveel mogelijk fairtrade, biologische of ecologische producten gebruiken. Dan zijn we ook op een andere manier verantwoord bezig. Per slot van rekening zijn we een officiële Fairtra­dekerk en dat maken we op deze manier waar! (We moeten dit jaar ook weer verlenging aanvragen!) De soepen worden vers gekookt door heel wat vrijwil­ligers. Ook Chiel Wijnands van de Laurentiusparochie kookt weer volop mee en van hem krijgen we heel wat verse producten. Daar zijn we heel blij mee!!! Aan het eind van de maaltijd sluit één van de ZWO-ers af en gaan er mandjes rond waarin u uw gift geeft en waaruit de onkosten worden betaald, maar waar voor­al, naar we hopen, het door ons gekozen project wordt gesteund. We rekenen op gulle gevers!!!

Spaardoosjes

Ook dit jaar kunt u thuis weer meesparen voor de projecten van de 40-dagen­tijd. Na de kerkdienst van zondag 18 februari worden de doosjes weer uitge­deeld. Ook liggen ze in de Voorhof en kunt u er zo één meenemen. Ze kunnen, hopelijk goed gevuld, worden ingeleverd met Pasen of de weken daarna.

Veertigdagentijdkalender voor verdieping bij het thema van dit jaar

Ook dit jaar is er weer een kalender. Hij is te koop bij de ZWO-tafel. Hij bevat veel korte meditatieve en inspirerende teksten. De kalender kost 4 euro. Hierbij aanbevolen!!!

Fairtradekerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet sinds juni 2012 aan de criteria voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet een kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.
Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.

Dit jaar is het weer zover!

Sinds 16 september 2012 is de Protestantse Kerk van Sint Pancras een officiële Fairtradekerk. Als één van de eerste kerken in ons land. Eén keer in de drie jaar moeten we terecht bewijzen dat we dat nog steeds zijn. In 2015 werd de titel verlengd en onlangs in september opnieuw!
We doen ons best om het zoveel mogelijk waar te maken, o.a. de koffie en thee die geschon­ken wordt, is Fairtrade. Onze kos­teres, Monique Pauw, is daar heel trouw in en daar zijn we heel blij mee! Twee keer in de maand staan we met de ZWO-tafel. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zondag van de maand in de Rank en de tweede zondag in de Voorhof van de Regenboog. De Avondmaalswijn die geschonken wordt, is sinds kort ook Fairtrade! Heel fijn! We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommis­sie Langedijk (onderdeel van de Millenniumcommissie Langedijk) en de ZWO-commissie houdt de gemeente in het kerkblad Samenspraak op de hoogte van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op Fairtradegebied in en om onze kerk en in onze gemeente Langedijk.

 

Aandeel Oikocredit

Aandeel Oikocredit: dank zij collectegeld en giro-overschrijvingen heeft de ZWO een aandeel van Oikocredit van € 1250.- kunnen kopen. Organisaties in het ‘rijke Westen’ verzamelen geld, kapitaal dat in de ontwikkelingslanden en in Oost-Europa via lokale microkrediet-instellingen in de vorm van leningen verstrekt wordt aan mensen, die daarmee de kans krijgen hun leven een andere wending te geven. Dit kan zijn aan individuen of aan groepen, die in de vorm van een samenwerkingsverband (coöperatie) een bedrijf willen opzetten.

Eén van deze organisaties in het ‘rijke Westen’ is Oikocredit, dat in 1975 vanuit de Wereldraad van Kerken is opgericht. De ZWO-commissie gelooft in het kleine en wilde daarom een aandeel verwerven in Oikocredit om op deze wijze bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor mensen, die het net zo hard verdienen als wijzelf. Dit aandeel is in januari 2006 door de ZWO-commissie aangekocht.

Fairtrade promotie

Wereldfairtradedag 
U weet natuurlijk al lang dat onze kerk sinds 2012 een officiële Fairtradekerk is. Wij doen ons best om dat zoveel mogelijk waar te maken o.a. door twee keer in de maand met de ZWO-tafels te staan. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zon­dag van de maand. Dan staan we met de tafel in de Rank en is er kerk in de Regenboog dan één keer in de maand in de Voorhof. Meestal de tweede zondag. Dit staat aangegeven in Samenspraak. De koffie en thee die in beide kerken geschonken worden, zijn fairtrade. We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommissie Langedijk (onderdeel van de Milleniumcommissie Langedijk) en de ZWO- com­missie probeert u, zoals u allang weet, zoveel mogelijk in Samenspraak op de hoogte te houden van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op fairtradegebied in en om onze kerk en in onze Gemeente Langedijk. We merken dat ook de plaatselijke Langedijkse supermarkten steeds meer fairtradeproducten ver­kopen. Heel fijn!!!!! Maar willen ze dat blijven doen, dan moeten we ze wel kopen! In de Broekerveiling zijn er op Wereldfairtradedag  verschillende fairtrade-activiteiten bij de Sociale Winkel. Kom gezellig langs!