Pastoraat

Taakgroep Pastoraat

De pastorale zorg ligt bij de predikant en de ouderlingen, pastoraal ouderlingen en medewerkers van de taakgroep pastoraat. 

Een bezoekgroep van enkele vrijwilligers brengt geregeld huisbezoekjes aan een bepaalde  groep gemeenteleden. De predikant is voor deze groep de (tijdelijke) coördinator en contactpersoon.
Vanuit de taakgroep pastoraat worden pastorale bezoeken georganiseerd. Het staat u vrij met  één van hen contact op te nemen voor een aangaande het  pastoraat. 
Naast de taakgroep pastoraat is er een bezoekgroep van vrijwilligers. Zij bezoeken ouderen die daar prijs op stellen. Neemt u hiervoor contact op met de coördinator van de bezoekgroep.
Binnen de gemeente wordt er grote waarde aan gehecht, dat de gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, belangstelling hebben voor elkaar en elkaars vreugde en verdriet delen.
Bij ziekte, een geboorte of andere veranderingen in de thuissituatie kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Nieuw binnengekomen gemeenteleden krijgen zo spoedig mogelijk bezoek van de coördinator van de ledenadministratie.

Nieuws vanuit het Pastoraat

Als u dit leest, is de eerste maand van 2020 alweer om! Nog even terugkijkend op de kerstmiddag van 18 december, mogen we gerust stellen dat het een ge­slaagde middag was. Het team van ‘Delen wat de pot schaft’, ‘de Ontmoetings­kring’ en het Pastoraat hadden deze middag georganiseerd. Er werd gezongen, er werd een verhaal verteld en tot slot werd er samen gegeten. Voor herhaling vatbaar!
Op 18 februari 2020 is in de Regenboog een gezellige ochtend voor gemeente­leden (en hun eventuele partner) die geboren zijn in 1944 en dus 75 jaar zijn. Zij hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen. We organiseren dit al weer een aantal jaren onder het mom: ‘Proud to be oud’ en hopen ook dit jaar weer op een gezellige ochtend.
In het voorjaar proberen we ook weer een ochtend of middag te organiseren in “de Bercken” (Lupinehof).
Als taakgroep Pastoraat zoeken wij naar nieuwe vormen. Pastoraat bestaat voor een groot deel uit het bezoeken van gemeenteleden. Heel waardevol. We willen echter meer mensen bereiken en dat vraagt om een andere organisatie. Daar gaan we met elkaar over nadenken.
We nodigen u van harte uit met ons mee te denken! Maar ook als u graag be­zoek wilt ontvangen: schroom niet en neem contact met ons op.

In de taakgroep pastoraat hebben zitting:

Ds. John Bijman, predikant
Magnolialaan 48, 1834 KE SINT PANCRAS
Tel.: 072-5316622 / 06-30238724 
e-mail: dominee@pgsp.nl

Thea Alkema, pastoraal ouderling
Tel.: 072-5641593

Anneke Boskamp, pastoraal medewerker
Tel.: 072-5642778.

Janke Klercq-Pander, pastoraal medewerker
Tel.: 072-5642220

Tiny Rustenburg, pastoraal medewerker 
Tel.: 072-5641801

Afke Verkuil, pastoraal ouderling 
Tel.: 072-5623427

Petra Vroegop, ouderling
Tel.: 072-5624098

 

Ritueelbegeleider bij afscheid – Mevrouw Jantien Boersen

In de kerkenraad is het verzoek behandeld van ons gemeentelid mevrouw Jan­tien Boersen om voor onze kerkelijke gemeente beschikbaar te zijn als Ritueel­begeleider bij afscheid.

Ingeval de eigen predikant afwezig is, wordt er een beroep gedaan op degene, die voor hem waarneemt. Veelal betreft dit een collega van een PKN gemeente in de regio.

In haar verzoek geeft mevrouw Boersen aan het belangrijk te vinden een alter­natief aan de gemeente aan te bieden bij afwezigheid van de predikant.

Een rouwdienst hoeft niet per se door een predikant geleid te worden. Ook de uitvaartleider en in dit geval een ritueelbegeleider kan dit verzorgen.

De kerkenraad heeft het verzoek van mevrouw Boersen ingewilligd, waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt. Bij afwezigheid van onze predikant is er dus nu de extra mogelijkheid om op de Ritueelbegeleider een beroep te doen. Als dit het geval is, dan is met het College van Kerkrentmeesters overeengekomen, dat zij een vergoeding ontvangt. Ingeval geen waarneming beschikbaar is en zij het afscheid verzorgt, zal zij zelf een declaratie indienen bij onze kerk, die ook geheel wordt vergoed. Indien de predikant wel beschikbaar is, maar de nabe­staanden de voorkeur geven aan de Ritueelbegeleider, zal zij de declaratie indie­nen bij de nabestaanden.

Wij kunnen ons voorstellen dat het beroep ‘Ritueelbegeleider bij afscheid’ niet bij iedereen bekend is. U kunt voor meer informatie kijken op de website www. levenmetrouw.nl

Namens de kerkenraad, E. Klercq-Spijker, scriba