Overdenking

God zal met je meegaan

Dit is de titel van een mooie zegenbede in dichtvorm van dichter-dominee Sytze de Vries. Gods zegen is gelijk de geest. Als de wind gaat zij haar eigen weg om mensen aan te raken. Dit jaar vieren we op zondag 9 juni het feest van Pinkste­ren. Gods geest wordt uitgestort en de herinnering aan deze gebeurtenis vieren wij met passie. Op deze dag verwelkomen wij onze nieuwe ambtsdragers. Bij de uitoefening van hun dienstwerk mogen zij vertrouwen op Gods zegen. De litur­gische kleur is rood en verwijst naar het Bijbelverhaal uit het Boek Handelingen der Apostelen. We lezen over tongen van vuur, die neerdaalden op de hoofden van de mensen. Geraakt door de geest mogen zij het goede bericht verder bren­gen. Over Gods nabijheid en grootheid wordt in alle talen verteld.

God zal met je meegaan. Ook als zorgen, pijn en strijd het leven schaden. Op de vijftigste dag van Pasen wordt de overwinning uitbundig gevierd. In Jeruzalem worden velen geroerd door de heilige Geest, die met u, jou en mij meegaat. Als een licht in je ogen en als een lamp voor je voet. Gelijk de zanger van Psalm 119 het verwoordt: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ (v. 105) Bijbelse woorden, die in menige huwelijksbijbel staan afgedrukt. Woorden als een lamp in het donker, als een licht in mijn leven, zoals de Bijbel in Gewone Taal het vertaalt. Het woord, het licht dat mij groet en hoop geeft. Het woord is vlees geworden in een mensenkind ons gegeven. Door tekens van heling, erbarmen en met woorden van hoop nodigt Jezus ons uit in vertrouwen onze weg te gaan.

Wij vieren het feest van de uitstorting van de heilige Geest. Een goddelijk licht is over ons gekomen. Een hemels licht, niet te duiden, maar onweerlegbaar werk­zaam als je je ervoor openstelt. De evangelist Johannes getuigt ervan sprekend over het licht, dat ieder mens verlicht. Het ware licht, waar Jezus vol van was. Immers Gods geest daalde als een duif op Hem neer.

God zal met je meegaan. Dit oude, maar voor velen bekende gezang vertelt mij er over. Bij momenten van verdriet, rouw of eenzaamheid mag ik het stil mee­zingen en komt God misschien even dichtbij:

God is getrouw, zijn plannen falen niet,

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.

Die ’t heden kent, de toekomst overziet,

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;

en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,

volvoert zijn hand.

John Bijman, predikant