Van de voorzitter van de kerkenraad

Vol verwachting klopt ons hart, december is begonnen. Na een bijzondere maand met daarin een oogstdienst en Christus Koning, zijn we nu in één van de belangrijkste maanden van ons geloof gekomen. Mag het voor de kleineren onder ons nog een kort uitzicht zijn naar de 5e van de maand, wij kijken vooral uit naar de 25e. Het feest van het Kind. Dit Kind dat ons gegeven wordt als te­ken van hoop. Ook dit jaar is er weer de hoop dat we uit de greep van Covid kunnen komen, maar ook dit jaar zal december weer gekenmerkt worden door beperkingen. Gelukkig mocht ik dit stukje voor deze keer nu eens schrijven na een persconferentie en kan dus nu deze informatie meenemen. Als moderamen hebben we voor de 28e  kort overleg gehad, blij dat we toch door mogen, maar wel zijn we voorzichtig. Ook de PGSP ontkomt niet aan strengere regels, en die willen we dan ook vasthouden. Handen ontsmetten, mondkapjes (over neus en kin gedragen) als men loopt. Eén rij tussen de bezoekers altijd vrij houden. Een vrije stoel tussen diegenen die niet tot één huishouden behoren. Koffiedrinken op een stoel, lopen beperken, voorkomen.

Laten we ons vooral aan deze regels houden en dan niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Probeer solidair met elkaar te zijn, zie om naar elkaar, houd elkaar in de gaten. Alleen zo kunnen we deze weken doorkomen en ons richten op het feest van het Kind. Dit Kind dat we gekregen hebben van de Vader, die alles ziet en alles stuurt, maar waar we ook op kunnen vertrouwen, hoe moeilijk dat ook in deze weken zal zijn. Deze Vader laat ons en zijn Kind niet alleen, maar bouwt in dit Kind, in ons verder aan zijn wereld, de wereld van vreugde naast verdriet, de wereld van hoop naast de wanhoop, de wereld van liefde naast de haat. Ga met God en Hij zal met u zijn.

Goede adventsweken toegewenst.

Jan Leegwater

Drie kerken overleg

In het afgelopen jaar is er een begin gemaakt met een voor­zichtig zoeken naar samenwer­king tussen de Trefpuntkerk, PGSP en de Allemanskerk. Een samenwerken dat niet gericht is op ‘schaalvergroting’, maar op het elkaar helpen om lokaal en vitaal gemeente te zijn. Be­vorderende factoren voor dit voorzichtig zoeken zijn: een gegroeid vertrouwen, praktische onderlinge hulp en een gedeelde identiteit. Dat is waardevol en een basis voor een samenwerking in coöperatief verband. Het vertrouwen in sa­menwerking is echter geen vanzelfsprekendheid, integendeel, want de praktijk leert dat dat vertrouwen langzaam gewonnen moet worden in contact tussen gemeenten. Veel voorkomend is de angst voor verlies aan zeggenschap en hui­ver om te verdwijnen in schaalvergroting.

De colleges van kerkrentmeesters van de drie kerken zullen elkaar binnenkort ontmoeten voor een eerste kennismaking, evenals de colleges van diakenen. Voor 2022 staan een aantal gezamenlijke diensten gepland. Het gaat dan om zondag 16 januari 2022 (gebed voor de eenheid) in de Allemanskerk en de Vre­deszondag 18 september in Kerkelijk Centrum de Regenboog.

Ook is het de bedoeling om gezamenlijk (met de Doopsgezinde kerk) op 26 mei de Hemelvaartsdienst te houden in de Koogerkerk.

Daarnaast willen we op 24 april als PGSP en Allemanskerk te ‘gast’ zijn in de Trefpuntkerk.

Afgesproken is dat de leden van de drie gemeenten vanuit het ‘Drie kerken overleg’ regelmatig via de verschillende kerkbladen door een gezamenlijk pers­bericht op de hoogte worden gehouden. Dit was het eerste persbericht vanuit dit overleg.

“Hoop bedriegt niet”

Een digitale adventsretraite 2021 ter voorbereiding op Kerst.

De drukke feestmaanden komen er aan. Je merkt het al in de winkels, de peper­noten liggen al in de schappen. Ik zag al een tuin met kerstverlichting. Ik word er altijd een beetje treurig van. Mensen lijken meteen het kerstfeest in te willen duiken zonder voorbereidingen. Een belangrijk proces wordt hierdoor overge­slagen. De adventstijd als voorbereiding.

Een tijd van bezinning, stil staan en ruimte maken om het Christuskind in ons le­ven toe te laten. Hieronder heb ik informatie over deze ondersteunende retraite met de titel “Hoop bedriegt niet”. De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt. Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bij­belteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven. Kerst wordt zo een echt feest, waar je naar uitkijkt, waar je je op voorbereidt. De digi­tale retraite kan een ondersteuning zijn om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woor­den: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor openstellen. Aantal deelnemers Er nemen ruim 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze vijftiende digitale retraite van de jezuïeten.

Hoe neem je deel aan deze retraite? U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org middels uw mailadres. U ontvangt dan dagelijks, gedurende de adventsperiode een gebedsmail.

Mijn ervaringen met deze retraites. Mijn man en ik doen al jaren met deze Kerstretraites en Paasretraites mee. Ze helpen ons in de drukte van het leven stil te staan. Een kwartier per dag vallen we stil en luisteren naar wat er in ons omgaat en dat de Altijd Aanwezige in ons Licht maakt waar we soms zwaarte ervaren. Wij ervaren het als een broodnodi­ge verdieping van ons geloof. Daarom wil ik u ook wijzen op deze digitale vorm van voorbereiding in de adventstijd naar Kerst toe. “Hoop bedriegt niet”.

Een goede adventstijd toegewenst,
Aly Vader-Terpstra, geestelijk verzorger

Het Encounter winterweekend 2022!

Wil jij een pitstop maken in je geloofsleven?

(vrijdagavond 14 januari t/m zondagmiddag 16 januari)

Ben jij er klaar voor?

Als je zin hebt in een avontuurlijk weekend met jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar uit je omgeving, is dit het moment! We gaan met elkaar (circa 48 uur) op reis; een reis waarin jij je fysieke grenzen zult opzoeken en verleggen. Ben jij wel of niet kerkelijk betrokken? Heb jij een rotsvast geloof of juist niet? Iedereen is anders en iedereen is welkom. Houd je van inspannend bezig zijn, een goed gesprek, gezelligheid en ben je bereid de Bijbel te openen, dan mag je dit niet missen!

Van vrijdagavond 14 januari tot en met zondagmiddag 16 januari willen wij met jou/elkaar deze uitdaging aangaan. De uitdaging waarbij het ontdekken van je­zelf, anderen en vooral ook God centraal staat. Durf jij het aan?- 17 -

Het weekend is “all inclusive”, wat inhoudt dat de reiskosten, twee overnachtin­gen in een accommodatie, het eten en drinken en de begeleiding, zijn inbegre­pen. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan, berekenen wij een minimale deelnemersprijs van € 25,00. Meer geven mag uiteraard. Er wordt van je ver­wacht alle items van de paklijst bij je te hebben op het moment van vertrek. De paklijst zal op een later tijdstip per email worden toegestuurd. Houd er wel reke­ning mee dat er maar een beperkt aantal plekken zijn, dus meld je snel aan via theencounterweekend.jimdosite.com – vol is vol!

Je inschrijving is pas definitief nadat zowel het ingevulde formulier als de beta­ling zijn ontvangen. Het formulier dient vóór 1 januari 2022 te zijn verstuurd naar theencounterweekend@gmail.com en de betaling dient plaats te vinden op re­keningnummer: NL74RABO0310804086 t.n.v. CGKV De Ontmoeting te Broek op Langedijk onder vermelding van de volledige naam van de deelnemer.

Het weekend verloopt volgens de richtlijnen van het RIVM. Mocht door aange­scherpte regels rond corona het weekend niet doorgaan, dan krijg je het be­taalde bedrag teruggestort.


Motivatie
The Encounter is een initiatief van acht mannen uit diverse kerken in de gemeen­te Langedijk. In 2018 hebben wij met elkaar een geweldig 4e Musketier/4M.nl weekend in Schotland beleefd. Waarin wij hebben afgezien; lichamelijk en, in meer of mindere mate, geestelijk. Het heeft ons veel gebracht, maar bovenal heeft het ons ook ver­trouwen gegeven dat iedereen er mag zijn zoals die is. Daarin gesterkt in het geloof in een God, die, ook al begrijpen we hem vaak niet, liefdevol is. Die ervaring was voor ons de aanzet dit ook voor jongeren te organiseren. Zo kunnen we terugzien op een geslaagde jongereneditie in mei 2019 en willen dit nu, op een andere plek met een andere invulling, vrijdagavond 14 januari tot en met zondagmiddag 16 januari 2022 op­nieuw met jongeren beleven. Jullie ook? Wij hebben er zin in!

Wil je meer weten, bel Henk Snijder, 06-55335849 of mail naar theencounterweekend@gmail.com theencounterweekend.jimdosite.com

Vakanties met aandacht

Het Vakantiebureau heeft weer een mooi aanbod voor u in 2022. Er zijn drie mooie hotels, gelegen op prachtige plekken midden in de natuur, of u kunt een weekje varen met het vakantieschip Prins Willem-Alexander. In deze vakantie­week is er van alles te doen. U kunt al wandelend of fietsend de omgeving van de hotels verkennen of meedoen aan de activiteiten die de vrijwilligers voor u organiseren of mee gaan met één van de aangeboden excursies. In de avond wordt er ook van alles georganiseerd: een concertje, een leuke quiz of meezin­gen met een gezellig optreden. Zoals u ziet, voor elk wat wils. Het Vakantiebu­reau wil vakantie bieden voor mensen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Vanuit deze gedachte organiseert het Vakantiebureau vakantieweken. Er zijn verschillende vakantieweken, zoals voor senioren zonder of met een lichte zorgbehoefte of met een licht verstandelijke beperking of voor mantelzorgers met thuiswonende partners met dementie. De open protestants christelijke identiteit van het Vakantiebureau komt daarnaast tot uiting door de aanwezig­heid van een pastor (predikant of geestelijk verzorger) in de vakantieweken. De pastor gaat ook voor in de zondagse viering in het hotel. Er zijn altijd voldoende vrijwilligers aanwezig, waaronder gediplomeerde verpleegkundigen en verzor­genden.

Heeft u niet de mogelijkheden om de kosten van het verblijf in het hotel of voor het vervoer naar uw vakantieadres te betalen, kunt u altijd de diaconie inscha­kelen om te kijken wat er mogelijk is.

Heeft u interesse in deze vakantieweken, kunt u informatie verkrijgen bij Lia van Doorn, tel.nr. 072-5643155.

De PGSP op Facebook

Er is een Facebookpagina voor gebruik door de gemeenteleden, de interne pagina:

https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Er is ook een externe Facebookpagina, waarmee beoogd wordt om niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten binnen de PGSP-gemeente: https://www.facebook.com/PGSintPancras/

 

Cursus ‘Stroom van Leven’, Bezinnend autobiografisch schrijven

Voel jij de behoefte om de balans op te maken? Terug te kijken op hoe jouw leven tot nu toe is verlopen? Stil te staan bij hoe het nu gaat? Te ontdekken hoe jij jouw reis wilt vervolgen? En dat vanuit een ruimer of, zo je wilt, spiritueel perspectief?

Tijdens deze cursus doe je dat al schrijvend met als inspiratiebron een aantal gedichten over rivieren, o.a. van Tom van Deel, Ida Gerhardt en Bram Vermeulen. De rivier als metafoor voor het leven is van alle tijden. De gedichten nodigen je uit telkens vanuit een andere invalshoek naar jouw leven te kijken.

Schrijven is een middel om dichter bij jezelf te komen. Het gaat er niet om iets moois te maken, dus talent is niet nodig. De bedoeling is om al schrijvend te ontdekken wat er ‘van binnen’ leeft en daar op papier en in het dagelijks leven uitdrukking aan te geven. Zo ontdek je hoe het Leven in jou wil stromen en hoe je dat de ruimte kunt geven.

Cursusleiding Annemarie Pronk geeft cursussen, waarin zij bezinning stimuleert met behulp van creatieve werkvormen. Zij heeft de sociale academie en de opleiding hbo-theologie gedaan en de laatste jaren volgde zij diverse nascholing om schrijfacti­viteiten te begeleiden. Data: 18 januari, 1 februari, 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 april 2022 Tijd: 14.00 tot 16.00 uur Prijs: € 90,00 p.p. (zeven bijeenkomsten inclusief koffie/thee) Locatie: Engelenzaal in het Gastenhuis in het Julianaklooster, Hoogeweg 65, Heiloo Aanmelden via: info@olvternood.nl Meer info: www.olvternood.nl

 

Wandelweekend 2021

Dit zal plaats vinden in het 2e weekend van oktober en op dezelfde locatie als in 2020 in Noord Limburg. Nadere info volgt!