Kerkdiensten

Datum   Bijzonderheden Ochtenddienst Avonddienst
2 december 14.30 Dienst in de Molenhoeve
Maaltijd van de Heer
ds. H.J. Bijman  
5 december Dienst in de Regenboog ds. F. van Roekel-Brouwer  
12 december Dienst in de Regenboog
Top2000 dienst
ds. H.J. Bijman  
19 december Dienst in de Regenboog ds. H.J. Bijman  
24 december Dienst in de Regenboog   ds. H.J. Bijman

Regels bij het bezoeken van de kerkdiensten

Eindelijk mag het weer: de kerkdienst bezoeken zonder opgave vooraf!
Nu bijna alle regels zijn versoepeld en/of losgelaten, kunnen we weer samen­komen met meer mensen.
We mogen ook weer zingen, maar.... wel op 1,5 meter! Zorg er dus voor dat u kruiselings gaat zitten in de kerk.


Houdt u zich a.u.b. nog wel aan het volgende:
Bij verkoudheidsklachten en/of koorts, blijft u thuis.
Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar als u zich pretti­ger voelt mét een mondkapje, dan is dat natuurlijk prima!
Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
U houdt te allen tijde 1,5 meter afstand.

Bij de kerkdiensten

Er gelden aange­scherpte maatregelen, vanwege het oplopend aantal besmet­tingen door Covid-19. Vooralsnog is het dragen van een mondkapje verplicht (bij het verplaatsen) en ook wordt u gevraagd in de kerkzaal zoveel als mogelijk de afstand te bewaren.

In de adventstijd zingen we het projectlied en worden de adventskaarsen aan­gestoken. Op de eerste zondag van Advent, zondag 28 november hoorden we naar het verhaal over de hogepriester Zacharias die bezoek krijgt van een engel.


Zondag 5 december gaat ds. Fokje van Roekel uit Alkmaar voor. In het verhaal voor de kinderen horen we over de engel Gabriël, die Maria bezoekt en haar een hoopvolle boodschap brengt. De lezing is uit Lucas 1, 26 - 38. We wensen Fokje een mooie viering toe deze morgen.


Zondag 12 december staat ‘s ochtends muziek en zang centraal in de Top2000 kerkdienst. In zekere zin de herkansing van de vorige editie, die toen ’s avonds plaatsvond. Hopelijk kunnen velen nu thuis meekijken en meegenieten. Ook wordt deze morgen de adventskaars aangestoken en zingen we het projectlied ‘Wij bidden om verhalen’. De Schriftlezing is uit Lucas 1, 39 - 56. Daarin gaat het over de ontmoeting tussen Maria en de zwangere Elisabeth. We hopen op een inspirerend samenzijn!


Zondag 19 december is het de vierde zondag van Advent. Deze morgen zal ons gemeentelid Marianne van der Bent de vierde adventskaars aansteken. Het is een dag van vreugde, want Elisabeth en Zacharias krijgen een zoon. Zijn naam is Johannes en zijn vader zingt een lied van blijdschap. De Bijbellezing is uit Lucas 1, 57 - 80.


Op vrijdag 24 december vieren we de Kerstnachtdienst in Kerkelijk Centrum de Regenboog. Vanwege Covid-19 kon vorig jaar het optreden van muziekvereni­ging ‘Irene’ o.l.v. Theo Bruystens geen doorgang vinden. Hopelijk kan het dit jaar wel. Vanwege de onzekere omstandigheden dit jaar is besloten de ontmoeting na afloop met chocolademelk en/of glühwein te schrappen.

 

Kerkauto vervoer

Voor kerkdiensten in De Regenboog en andere activiteiten, die we wel opstar­ten, kunt u, als u vervoer nodig hebt, bellen naar Pieter en Tiny Rustenburg, telefoonnummer 072-5641801.
Doordat de samenwerking met de andere kerken nog van kracht blijft gedu­rende de vakantieperiode tot eind augustus, is er nog geen rooster. Mochten wij verhinderd zijn, dan zorgen wij voor vervangend vervoer gedurende deze periode. Te zijner tijd wordt er weer een rooster gemaakt, als de kerkdiensten definitief in De Regenboog plaats gaan vinden.

Vriendelijke groet, Pieter en Tiny Rustenburg

Kerkdienst de Molenhoeve

Na de nieuwbouw van de Molenhoeve is er geen grote ruimte meer beschik­baar voor de vieringen. Toch heeft de leiding besloten gelegenheid te bieden voor kerkdiensten en daar zijn we haar dankbaar voor. Na drie jaar van afwe­zigheid is onze kerk in deze zorginstelling weer zichtbaar! Er is ruimte voor het houden van een viering en/of voor het volgen van de kerkdiensten vanuit Kerke­lijk Centrum de Regenboog via livestream.

Op 18 april Witte Donderdag vindt de eerste viering plaats, aanvang 15.00 uur. We vieren dan de Maaltijd van de Heer samen met enkele ambtsdragers. Onze gemeenteleden die in de Molenhoeve wonen zullen tijdig worden benaderd en ook worden opgehaald. Andere belangstellende bewoners zijn natuurlijk ook wel­kom. Zondag 16 juni is de eerstvolgende kerkdienst, die dan door de aanwezigen via livestream gevolgd wordt. Ook dan vieren we de Maaltijd van de Heer. Hierna volgt een evaluatie om te kiezen voor een definitieve invulling voor het houden/ volgen van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.