Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. Balder
Spanjaardsdam 1
1834 AC Sint Pancras
Tel. 072 5612853

Secretariaat:

Mevr. Marycke Wiedijk
Louis Couperusstraat 29
1822 LE Alkmaar
Tel. 072 5642162, E-mail:  marycke.wiedijk@chello.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

Als ik dit schrijf, is het half april, maar als ik buiten kijk, lijkt het wel volop mei. De natuur is dan op zijn mooist, vind ik. De magnolia’s en tulpen staan volop te bloeien. Het is dan echt genieten van Gods schepping.


Meimaand

Met je zonneglorie

Breng weer die mooie bloemen

Het nieuwe leven

Van kleine vogels weer

Als al dit mooie

Het licht omzeild

Met deze meimaandskleur

Dan wordt men een nieuw mens

Met een echte zalige droomwens

 

Collectes

6 mei: PKN: Missionair werk - Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met creatie­velingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke ge­schriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit, die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.


10 mei: Hemelvaart: Bloemen in de kerk


13 mei: Diaconie PGSP


20 mei: Kerk in Actie – zending - Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymen­singh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbe­teren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredie­ten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen Bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huis­werkbegeleiding en kinderkampen.


27 mei: Jeugdwerk PGSP - Deze collecte is bestemd voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente.