Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 5641202

Secretariaat:
E-mail:  diaconie@pgsp.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

Dit jaar mochten we midden in de Veertigdagentijd onze Diaconale dienst houden met als thema: “De zeven werken van barmhartigheid” (Mattheus 25: 37-40). U kon in deze dienst, aan de hand van zeven portretten van gasten, die een periode verbleven in “Gasterij in de Boomgaard”, horen en zien dat deze Bijbelse woorden nog steeds meer dan actueel zijn en in onze samenleving in de praktijk gebracht kunnen worden. Een helpende hand, een luisterend oor, kan een stapje zijn voor een nieuw begin. “Een nieuw begin” was ook het thema binnen de Protestantse Kerk voor de Veertigdagentijd. Het thema van “The Passion” in Dordrecht sloot hier mooi bij aan: “Je bent niet alleen”. Deze drie thema’s vragen van ons allen: “Heb aandacht voor elkaar!”.

Na Pasen hoeven we dit niet alleen te doen. Kijkt u eens goed om u heen de komende tijd. “Hij kan zomaar naast je lopen”.

HIJ KAN ZOMAAR NAAST JE LOPEN

Hij kan zomaar naast je lopen

Op een onverwacht moment

Hij kan zomaar naast je lopen

En je had Hem niet herkend

Hij kan zomaar naast je lopen

En vertellen wie je bent

Als God soms heel ver weg lijkt

Als alles is mislukt

En niemand weet waarom je

Bedroefd bent en bedrukt

Sta dan niet gek te kijken

Wanneer Hij naast je staat

En met je mee wil lopen

Totdat het wel weer gaat

Hij kan zomaar naast je lopen

Uit het niets vandaan

Je ziet pas dat je blind was

Als je ogen opengaan

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Collectes

5 mei 2019 – Kerk in Actie, Noodhulp Syrië

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. De kerken in Syrië worden gesteund, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten, laten we hen niet met lege handen staan. Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, baby­voeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties. De kerk als plek van hoop en herstel.

12 mei 2019 – PKN Jeugdwerk JOP

Op school het geloof ontdekken: voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fan­tastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun sa­menwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwer­kingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materi­aal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.

 

19 mei 2019 – Jeugdwerk PGSP

26 mei 2019 – Noodhulp voor slachtoffers cycloon Idai Zuidoost-Afrika - Mo­zambique

Op 15 maart 2019 raasde cycloon Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De wervelstorm ging gepaard met golven van 6 meter hoogte en zorgde voor enorme overstromingen. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 750 mensen zijn overleden en meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Het zwaarst getroffenen zijn mensen in afgelegen gebieden. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun is zeer hard nodig!

30 mei 2019 Hemelvaart – Diaconie