Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 5641202

Secretariaat:
E-mail:  diaconie@pgsp.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

De Bijbel over rijk en arm

Meer dan 1 miljard mensen lijden elke dag honger, maar ook 1 miljard mensen hebben last van overgewicht. Ruim 100 miljard euro extra is nodig om de ont­wikkelingslanden te helpen de gevolgen van de klimaatverandering op te van­gen. Sommige cijfers werken haast verlammend. Nederlanders wonen in een land dat tot de zes rijkste ter wereld behoort. Als elke aardbewoner zoveel voedsel consumeert en zoveel energie verbruikt als de gemiddelde Nederlander, is het met deze wereld snel gedaan. Sceptici zullen deze cijfers natuurlijk willen bijschaven, maar ze blijven verontrustend genoeg. Zeker voor christenen, die willen leven vanuit de Bijbel, die we ontvangen als het Woord van God. De Bijbel is ons meer waard dan goud, ja dan veel fijn goud, en is voor ons bron van vreugde, vroomheid en hoop. Maar diezelfde Bijbel spreekt diepe en duidelijke taal over rijkdom en armoede, over de omgang met geld en bezit en de naaste. Wij hebben allerlei Bijbelvertalingen, oud, nieuw of herzien, maar heeft de kerk der eeuwen deze Bijbeltaal over rijkdom en armoede wel altijd goed gehoord en doorvertaald naar het heden? Bij mijn weten is er geen heilige schrift, geen religieus boek van welke godsdienst dan ook, waarin zo frequent en indringend over rijkdom en armoede wordt gesproken als in de Bijbel – en dat zegt veel.

Collectes

3 maart: Gasterij in de Boomgaard

De Gasterij in Groenveld ontvangt mensen met diverse problemen.

Hier kunnen ze hun verhaal doen, en hun zorgen even vergeten.


10 maart: Kia Voorjaarszending

Kerk-zijn in krakend communistisch systeem in Cuba.

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groei­ende (diaconale) taak, is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en hel­pen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscol­lecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
10 maart: Deurcollecte tuinonderhoud


17 maart: Kia Binnenlands diaconaat

Verlaat de gevangenis ... en dan?

Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organi­saties als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers ge­vangenen en hun naasten bij de re-integratie.

24 maart: Kia Kinderen in de knel

Stop kinderarbeid in India.

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen, werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs­advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school.

31 Maart: Gasterij in de Boomgaard

De Gasterij in Groenveld ontvangt mensen met diverse problemen.

Hier kunnen ze hun verhaal doen, en hun zorgen even vergeten.