Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. Balder
Spanjaardsdam 1
1834 AC Sint Pancras
Tel. 072 5612853

Secretariaat:

Mevr. Marycke Wiedijk
Louis Couperusstraat 29
1822 LE Alkmaar
Tel. 072 5642162, E-mail:  marycke.wiedijk@chello.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

Inmiddels is de zomer weer aangebroken. De seizoenen staan niet stil en zo hoop ik ook ons geloof in God en de heer Jezus ook niet. De Zoon van God is Hij, die de Vader uitlegt, verklaart, laat zien. In dat opzicht kunnen we wel een vergelijking maken met een aardse zoon. ‘Precies zijn vader’, hoor je wel eens zeggen. Dat mag je ook van Jezus zeggen: precies Zijn Vader. Vader en Zoon zijn verder gelijk. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. De Zoon open­baart de Vader, laat zien wie Hij is.

Een fijne zomer samen met Vader en Zoon!!

Collectes

1 juli 2018 - PKN - Jeugdwerk JOP (Met school naar de kerk)

JOP staat voor Jong Protestant en ondersteunt vrijwilligers en professionals met advies en begeleiding, materiaal en trainingen bij het jeugdwerk voor kinderen en jongeren binnen en buiten de kerk.

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabijgelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienston­derwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijn­tje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.

8 juli 2018 - wijkwerk

15 juli 2018 - bloemen

22 juli 2018 - diaconie

29 juli 2018 - project stichting Gasterij in de Boomgaard.

De stichting Gasterij in de Boomgaard is het project wat door de diaconie wordt ondersteund. De stichting beheert en werft de financiën die nodig zijn om men­sen, voor wie dat noodzakelijk is, het verblijf mogelijk te maken in “Gasterij in de Boomgaard”.

5 augustus 2018 - jeugdwerk

12 augustus 2018 - Kerk in Actie – zending.

School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuisgehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en soci­ale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ou­ders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.

19 augustus 2018 - bloemen

26 augustus 2018 – diaconie