Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. Balder
Spanjaardsdam 1
1834 AC Sint Pancras
Tel. 072 5612853

Secretariaat:
E-mail:  diaconie@pgsp.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

Terwijl ik dit schrijf, zitten we nog in de vakantietijd: vrolijke geluiden van kin­deren om ons heen, mooi weer, hele hoge temperaturen, zuinig met water zijn, aardbevingen, modderstromen, campings die door hevige regenval onder water komen te staan. Hieraan denkend, las ik het volgende stukje, het begon met een Bijbeltekst uit Psalm 104:5: U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwig­heid wankelt zij niet.

“Vaste grond”

Hoe vast is de grond onder je voeten? Misschien loop je rond in een land waar de aarde kan schudden. Mogelijk sta je juist stevig op een rots, die sinds men­senheugenis onwankelbaar vast staat. Die aarde van ons, nou ja, die aarde van God, die vliegt met een duizelingwekkende vaart van 1600 kilometer per uur als een kogel door de ruimte. Wat nou “pijlers”? Ach, zo gek zijn die woorden toch niet. Wij kleine mensjes beleven het toch meestal zo dat de aarde ons draagt en vasthoudt. En in dat grote stelsel van zon en planeten is alles zo afgesteld dat de aarde als een uurwerk draait, ons dag en nacht geeft en de rijkdom en variatie van seizoenen.

Als extra opmerking stond er het volgende bij: de wereld draait door, Heer. Soms als een op hol geslagen mallemolen. Houd ons vast in uw goedheid, neem ons leven in uw handen, laat ons onwankelbaar geloven.


Tot slot las ik nog het volgende dat ik met u wil delen:

Wij smeken om gerechtigheid voor deze wereld Heer, want die is ver te zoe­ken. Geweld van oorlogen en terrorisme, zoveel doden en gewonden, zoveel vluchtelingen. Geef vrede Heer, geef vrede! Help mensen die aan vrede werken. Zoveel mensen die in armoede leven en honger lijden door natuurrampen of klakkeloos uitbuiten van de aarde. Leer ons delen Heer en zorgzaam omgaan met uw schepping.

Collectes

2 september Collecte Missionair Werk “Help de nieuwe kerk in Hilversum”:

Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aan­bod manieren gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van nieuwe spiritu­elen. Zo zijn er evenementen rond stilte, massage en gezond leven. Het centrum voelt zich thuis bij de neo-monastieke beweging, waarin sociale gerechtigheid, stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden, bijvoorbeeld via stiltewandelingen.

9 september Collecte Jeugdwerk JOP: Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abon­nementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en on­dersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen.

16 september Collecte Vredeswerk : Werken aan vrede is urgenter dan ooit. Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereld­wijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredes­week vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

23 september Collecte Gasterij in de Boomgaard: Het project van onze diaconie en jeugdraad. De Gasterij is een uniek kleinschalig gastenverblijf voor mensen die even op adem willen komen tijdens of na een intensieve tijd, waarin er bijvoorbeeld sprake is/was van verlieservaring, rouw, overspannenheid, burn-out, mantelzorg. Daarnaast is de Gasterij ook toeganke­lijk voor mensen die al langere tijd leven van een uitkering en/of te maken heb­ben met structureel hoge ziektekosten. Aanmelden kan op voorspraak van een eerstelijnswerker.

30 september Collecte jeugdwerk PGSP: Deze collecte is bestemd voor onze eigen jeugd.