Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. van Doorn
De Lepelaar 19
1834 VP Sint Pancras
Tel.: 072 5641202

Secretariaat:
E-mail:  diaconie@pgsp.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

Een prachtige, lange en warme zomer ligt achter ons en de eerste tekenen van de naderende herfst hebben we al gezien. Het lijkt dan wel of de kerk uit een zomerslaap ontwaakt. De startzondag ligt alweer achter ons en er wordt inmid­dels weer volop vergaderd. Ook wij als diaconie hebben de eerste avonden er weer op zitten. Het is een fijne groep, maar wat we allen toch wel jammer vin­den, is het ontbreken van een vrouw in ons gezelschap, iets wat wij allen zeker voor een diaconie erg belangrijk vinden. We zullen hier gericht mee aan de slag gaan. Mocht iemand zich geroepen voelen; tussentijds bevestigen is geen enkel bezwaar.

Helaas is ondanks het optimisme van onze overheid diaconaat en omzien naar elkaar nog steeds hard nodig en wij doen onze uiterste best daar invulling aan te geven in het besef dat we daarbij de hulp van God hard nodig hebben.

 

Collectes

Zondag 4 november: Kerk in Actie Najaarszending

De Braziliaanse organisatie Comin ondersteunt de inheemse volken op verschil­lende gebieden, waaronder gezondheid en onderwijs. Daarnaast wil Comin de dialoog op gang brengen tussen inheemsen en niet-inheemsen in het land. Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen hebben zij enorm geleden onder de dominantie van andere bevolkingsgroepen in het land. Er is weinig aandacht voor hun specifieke leef- en bestaanswijze. Nog steeds hebben deze volken een zwakke positie in Brazilië. Er bestaan bijvoor­beeld veel vooroordelen over de inheemsen en er zijn regelmatig situaties van conflict over land waar indianen en niet-indianen tegenover elkaar staan. Door onderwijs en publicaties leren inheemsen en niet-inheemsen over en weer van elkaars cultuur en levensvisie. Comin stimuleert vooral dat binnen de kerken en de universitaire gemeenschap van de Lutherse kerk mensen meer te weten ko­men over de inheemse bevolking. Het is van groot belang dat toekomstige pre­dikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van de inheemsen.

 

Zondag 11 november: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat

In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op kunnen pakken.

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier ‘sleutels’: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

Zondag 18 november: Bloemen in de kerk. Voor de bloemengroet in de kerk.

Zondag 25 november: Diaconie. Noodhulp op Sulawesi na aardbevingen en tsunami.

Indonesië is opnieuw getroffen door twee grote aardbevingen. Ditmaal op Su­lawesi. Een van de aardbevingen veroorzaakte vrijdag 28 september 2018 een tsunami bij de kuststad Palu. Het dodental is opgelopen naar meer dan 1.900 mensen. Ook zijn er honderden gewonden en wordt een onbekend aantal men­sen nog vermist. Huizen en gebouwen zijn zwaar beschadigd en onder water gelopen. Het Christelijk Noodhulpcluster staat in nauw contact met haar part­nerorganisaties ter plekke.


Hartelijke groet namens het college van Diakenen, Sander Plomp