Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. Balder
Spanjaardsdam 1
1834 AC Sint Pancras
Tel. 072 5612853

Secretariaat:

Mevr. Marycke Wiedijk
Louis Couperusstraat 29
1822 LE Alkmaar
Tel. 072 5642162, E-mail:  marycke.wiedijk@chello.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

We zijn dit jaar weer “stormachtig” begonnen. Hiermee doel ik in eerste in­stantie op het weer van afgelopen maand januari, maar het kan ook betrekking hebben op uw persoonlijke leven. We hopen als Diaconie dat de woorden en gedachten in het ontvangen “Zinboekje” u mogen helpen en inspireren. Wist u dat er onder onze gemeenteleden vier verschillende titels zijn uitgedeeld? “Geluk”, Licht”, “Waardering” en “Vrede”. U kunt dus best af en toe even onder­ling “ruilen” om weer nieuwe woorden te mogen vinden. Deze maand zal ook de Olympische vlam weer worden ontstoken en mogen de deelnemers tijdens dit symbolische vuur presteren, maar bovenal ook nader tot elkaar komen als wereldburger. Deze vlam wordt na de Spelen echter weer gedoofd, maar laat het licht van Christus ons mogen blijven verwarmen en laten inzien welk “vlam­metje” wij voor elkaar kunnen zijn.

 

Collectes

4 februari – Kerk in Actie (Werelddiaconaat). Visserijslaven in Ghana naar huis:
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u het werk van Chal­lenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

11 februari – PKN (Missionair Werk en Kerkgroei). Help de nieuwe kerk:
Crosspoint is de kerk in de wijk Getsewoud in Nieuw- Vennep, maar dan anders dan anders. Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigen­tijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buren, collega’s of sportmaatjes zijn belangrijk. Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente van ongeveer 250 mensen. Crosspoint daagt mensen uit de wijk uit om volgeling van Jezus te worden, om met Hem te leven en om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden gezamenlijke maaltijden gehouden, wandelingen, sport en spel en tienerwerk. De contacten met statushouders in de wijk is aanleiding geworden om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders. Steun met uw bijdrage deze en andere pioniersplekken.


18 februari – 40 dagentijd collecte (Noodhulp):

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, extra voeding voor ondervoede kinderen en gezondheids­voorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden zo niet alleen kinder­levens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinde­ren toch de juiste zorg te bieden. Met deze collecte steunt u noodhulpprojecten van Kerk in Actie zoals het werk van IOCC in Libanon.

25 februari – DIACONALE DIENST (Diaconaal project):

In deze diaconale dienst zal voorgaan ds. A.J.C. Hana-van Bruggen uit Warmen­huizen. Muzikale medewerking wordt verleend door Harmonieorkest Irene uit Sint Pancras. We hopen en verwachten een zinvolle, en inspirerende dienst met elkaar te mogen beleven. De collecte zal bestemd zijn voor een nieuw diaconaal project (nog nader te bepalen).


4 maart – Kerk in Actie (zending): Sterke vrouwen opleiden op Papoea:
Vrouwen in West-Papoea zijn actief be­trokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbe­stemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!