Diaconie

Wie
De diaconie bestaat uit een groep van zes diakenen.

Voorzitter:

Dhr. W. Balder
Spanjaardsdam 1
1834 AC Sint Pancras
Tel. 072 5612853

Secretariaat:

Mevr. Marycke Wiedijk
Louis Couperusstraat 29
1822 LE Alkmaar
Tel. 072 5642162, E-mail:  marycke.wiedijk@chello.nl


Wat/waar/waarom
De diaconie probeert vanuit het evangelie de noden van de mens te lenigen. Dit doet zij zowel binnen de kerken, als ook op plaatselijk, provinciaal , landelijk en wereldwijd niveau.

Hier vindt u het beleidsplan van de Diaconie.

Plaatselijk

Het Heilig Avondmaal wordt in onze gemeente gevierd als “Lopende Viering”. Dat betekent, dat de gemeente op uitnodiging van de ouderling van dienst naar voren komt om brood en wijn in ontvangst te nemen. Dit is een vorm die in beide kerkgebouwen gebruikt kan worden. Een uitzondering zal zijn de Viering op Witte Donderdag. Dan zullen we met elkaar aan tafel gaan.

De diaken heeft een belangrijke rol binnen de wekelijkse eredienst. Hij/zij herinnert eraan dat de dienst van de gemeente aan de wereld een bron heeft, namelijk de dienst van Jezus Christus aan ons. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus' offerdienst aan ons wordt gevierd en herdacht, gaan de diakenen de gemeente voor in de navolging van Jezus. Zij brengen de gaven naar de tafel en zijn dienaar bij het uitdelen. Door tijdens de kerkdienst geld in te zamelen, brengen de diakenen de zorg voor elkaar en voor de wereld binnen de lichtcirkel van Jezus' offer.

De diaconie verzorgt de kerkauto: Mensen van binnen of buiten de gemeente, die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, worden door vrijwilligers voor de kerkdiensten opgehaald.

Televisieopname van de kerkdienst:
Iedere dienst wordt door de cameragroep rechtstreeks uitgezonden naar verzorgingscentrum De Molenhoeve. Ook bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid een videoband van een dienst later thuis te bekijken.

Wijkmedewerkers:
Zij bezoeken maandelijks de ouderen en zieken in de gemeente. Ook de gezinnen die net een geboorte hebben meegemaakt en diegenen die nieuw ingekomen zijn in onze gemeente worden door de wijkmedewerkers bezocht.

Bloemen in de kerk:
Een groep van acht vrijwilligers maakt beurtelings een bloemstuk voor de liturgische tafel. Na afloop van de dienst brengt een gemeentelid dit bloemstuk naar een jarige 75-plusser of naar een ander gemeentelid, dat de diaconie daarvoor in aanmerking vindt komen.

Van het college van diakenen

De stille week en Pasen vallen vroeg dit jaar en als u dit leest, is het inmiddels alweer voorbij of zit u er net voor of er middenin. De stille week valt namelijk nog in maart en Pasen in april. Pasen is de belangrijkste feestdag voor ons als christenen. Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Pasen is het feest van de opstanding. Omdat Jezus alle schulden op zich nam en aan het kruis stierf, is vergeving van onze schulden mogelijk.

En daarom is Pasen voor ons de belangrijkste feestdag in herinnering aan het lijden van Jezus wat hij voor ons op zich heeft genomen.

Afsluiting diaconaal project Het Veilige Dak

Tijdens de diaconale dienst van 25 februari hebben wij als diaconie het nieuwe project “Stichting Gasterij in de Boomgaard” aangekondigd, dat wij de komende 2 jaar zullen ondersteunen. Daarnaast moeten wij natuurlijk ook afscheid ne­men van ons oude project “Het Veilige Dak”. Op 8 maart hebben wij als diaconie afscheid genomen van Hanneke en Arthur Zintel, die beiden “Het Veilige Dak” de afgelopen jaren hebben geleid. Een bijzonder afscheid, omdat wij dit hebben gedaan middels een etentje onder de naam “Uit je pan” als ondersteuning van “Het Veilige Dak”, maar ook omdat de voortzetting van de stichting voor hen de komende periode een spannende is.

De ingeslagen weg naar uitbreiding en nieuwe opvangmogelijkheden blijkt niet mogelijk. Goede nieuws is dat één van de pleegkinderen na vele goede jaren in “Het Veilige Dak”, weer bij haar eigen ouders is gaan wonen. Voor Arthur en Hanneke breekt er een nieuwe periode aan. Zij blijven pleegzorg bieden aan hun twee pleegkinderen, maar met een kleiner pleeggezin passen ze onder een kleiner dak. Dit blijft hetzelfde veilige dak voor de kinderen, maar Arthur en Hanneke zullen in deze nieuwe situatie geen beroep meer doen op de financi­ële ondersteuning van stichting “Het Veilige Dak”. Dit betekent dat het bestuur van de stichting in overleg met Hanneke en Arthur moeten gaan besluiten of de stichting “Het Veilige Dak” al dan niet wordt opgeheven of op een andere wijze verder gaat.

 

Collectes

1 april 2016: PKN - Jeugdwerk JOP. JOP staat voor Jong Protestant en ondersteunt vrijwilligers en professionals met advies en begeleiding, materiaal en trainingen bij het jeugdwerk voor kinderen en jongeren binnen en buiten de kerk.

8 april 2016:  bloemen

15 april 2016:  Jeugddienst - eigen Jeugdwerk. Deze collecte is bestemd voor het Jeugdwerk in onze Protestantse Gemeente Sint Pancras.

22 april 2016:  PKN - Eredienst en Kerkmuziek (Wereldwijd). Op het gebied van vieringen is in protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Een aantal vrijwilligers bundelt de komende jaren voor de Protestantse Kerk hun ervaringen en deelt dit materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

29 april 2018: wijkwerk